Distální část lidské ruky: Studie variability formy a sexuálního dimorfismu metodami geometrické morfometrie

Roč.5,č.2(2014)

Abstrakt

Tradičně se lidská ruka studuje prostřednictvím měření a srovnávání jednotlivých segmentů (prstů, článků prstů, záprstních kostí) bez zohlednění jejich vzájemných prostorových souvislostí. Cílem této studie je výzkum vnitro-populační variability formy lidské ruky jako celku v oblasti tříčlánkových prstů se zvláštním zaměřením na sexuální dimorfismus a vztah mezi velikostí a tvarem ruky. Pravé ruce 99 žen a 70 mužů, převážně vysokoškolských studentů, byly ve standardizované poloze z palmární strany zaznamenány běžným stolním skenerem. Na každém dvourozměrném snímku bylo umístěno 16 význačných bodů a byla studována variabilita mezi těmito konfiguracemi prostřednictvím metod geometrické morfometrie. Pro lepší pochopení vnitřních vzorců variability tvaru byl tvarový prostor rozložen na afinní a neafinní podprostor, které byly dále analyzovány samostatně. Převážná část celkové variability byla spojena s afinními tvarovými rozdíly, které jsou identické v celé studované oblasti ruky. Jejich větší část představovala střižnou změnu v proximodistálním směru, menší část pak napínání odpovídající změnám v šířce ruky. Toto napínání také silně korelovalo s velikostí ruky. Mezipohlavní rozdíly představovala afinní změna, ve které byla proximodistální střižná změna neoddělitelně spojena se změnami v relativní šířce ruky. Lokální neafinní pohlavní rozdíly byly zaznamenány v určitých článcích prstů a mohou souviset s rozdíly v poměrech délek prstů. Domníváme se, že oddělení globálních a lokálních sexuálně dimorfních znaků ruky může pomoci blíže ozřejmit původ/počátek jejich dimorfismu v rané ontogenezi – čím lokálnější znak, tím později se v ontogenezi zakládá. Dimorfní znaky lokální a globální by proto mohly být ovlivněny odlišnými ontogenetickými faktory.


Klíčová slova:
Lidská ruka; tvar; variabilita formy; sexuální dimorfismus; proximodistální střižná variabilita ruky
Reference

Agnihotri, A. K. – Purwar, B. – Jeebun, N. – Agnihotri, S. (2006): Determination of Sex by Hand Dimensions. Internet Journal of Forensic Science, 1.

Arnold, A. P. (2009): The organizational–activational hypothesis as the foundation for a unified theory of sexual differentiation of all mammalian tissues. Hormones and Behavior, 55, 570–578. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2009.03.011">https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2009.03.011

Balakrishnan, V. – Yeow, P. H. P. (2008): Hand Anthropometry and SMS Satisfaction. Journal of Applied Sciences, 8, 816–822.

Barut, Ç, – Demirel, P. – Kıran, S. (2008): Evaluation of hand anthropometric measurements and grip strength in basketball, volleyball and handball players. Anatomy, 2, 55–59. https://doi.org/10.2399/ana.08.055">https://doi.org/10.2399/ana.08.055

Barut, C. – Dogan, A. – Buyukuysal, M. (2014): Anthropometric aspects of hand morphology in relation to sex and to body mass in Turkish population sample. HOMO – Journal of Comparative Human Biology, 65, 338–348. https://doi.org/10.1016/j.jchb.2014.03.004">https://doi.org/10.1016/j.jchb.2014.03.004

Bayer, L. M. – Gray, H. (1933): The hand: Method of measurement. American Journal of Physical Anthropology, 17, 379–415. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330170319">https://doi.org/10.1002/ajpa.1330170319

Bláha, P. et al. (1986): Anthropometric Studies of the Czechoslovak Population from 6 to 55 Years: Czechoslovak spartakiade 1985. Part I, section 2. Praha: Ústřední štáb Československé spartakiády 1985, ÚV ČSTV, ÚNZ hlavního města Prahy. 357 p.

Blecher, S. R. – Erickson, R. P. (2007): Genetics of sexual development: A new paradigm. American Journal of Medical Genetics Part A, 143A, 3054–3068. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.32037">https://doi.org/10.1002/ajmg.a.32037

Bolstad, G. – Benum, B. – Rokne, A. (2001): Anthropometry of Norwegian light industry and office workers. Applied Ergonomics, 32, 239–246. https://doi.org/10.1016/S0003-6870%2800%2900067-3">https://doi.org/10.1016/S0003-6870(00)00067-3

Bookstein, F. (1991): Morphometric Tools for Landmark Data. Geometry and Biology, New York: Cambridge University Press.

Boz, C. – Ozmenoglu, M. – Altunayoglu, V. – Velioglu, S. – Alioglu, Z. (2004): Individual risk factors for carpal tunnel syndrome: an evaluation of body mass index, wrist index and hand anthropometric measurements. Clinical Neurology and Neurosurgery, 106, 294–299. https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2004.01.002">https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2004.01.002

Chuan, T. K. – Hartono, M. – Kumar, N. (2010): Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. International Journal of Industrial Ergonomics, 40, 757–766. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2010.05.001">https://doi.org/10.1016/j.ergon.2010.05.001

Corruccini, R. S. (1987): Shape in morphometrics: Comparative analyses. American Journal of Physical Anthropology, 73, 289–303. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330730303">https://doi.org/10.1002/ajpa.1330730303

Crhák, L. (1957): Příspěvek k poznání morfologie dlaně opavských chlapců. Přírodovědný sborník ostravského kraje, 57, 329–441.

Drobný, I. (1959): Relatívna dĺžka prstov detí horného Liptova. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, 3, 339–346.

Dryden, I. – Mardia, K. (1999): Statistical shape analysis. Chisester: John Wiley & Sons.

Fallahi, A. A. – Jadidian, A. A. (2011): The Effect of Hand Dimensions, Hand Shape and Some Anthropometric Characteristics on Handgrip Strength in Male Grip Athletes and Non-Athletes. Journal of Human Kinetics, 29, 151–159. https://doi.org/10.2478/v10078-011-0049-2">https://doi.org/10.2478/v10078-011-0049-2

Galis, F. – Ten Broek, C. M. A. – Van Dongen, S. – Wijnaendts, L. C. (2010): Sexual Dimorphism in the Prenatal Digit Ratio (2D:4D). Archives of Sexual Behavior, 39, 57–62. https://doi.org/10.1007/s10508-009-9485-7">https://doi.org/10.1007/s10508-009-9485-7

Garn, S. M. – Burdi, A. R. – Babler, W. J. – Stinson, S. (1975): Early prenatal attainment of adult metacarpal-phalangeal rankings and proportions. American Journal of Physical Anthropology, 43, 327–332. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330430305">https://doi.org/10.1002/ajpa.1330430305

Garn, S. M. – Nagy, J. M. – Hertzog, K. P. – Poznanski, A. K. (1972): Metacarpophalangeal Length in Evaluation of Skeletal Malformation. Radiology, 105, 375–381. https://doi.org/10.1148/105.2.375">https://doi.org/10.1148/105.2.375

Garn, S. M. – Rohmann, C. G. – Apfelbaum, B. (1961): Complete epiphyseal union of the hand. American Journal of Physical Anthropology, 19, 365–372. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330190408">https://doi.org/10.1002/ajpa.1330190408

Hajniš, K. (1970): The growth of certain external dimensions of the hand and the operation period of its congenital defects. Anthropologie, 8, 49–59.

Harris, E. F. – Aksharanugraha, K. – Behrents, R. G. (1992): Metacarpophalangeal length changes in humans during adulthood: a longitudinal study. American Journal of Physical Anthropology, 87, 263–275. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330870304">https://doi.org/10.1002/ajpa.1330870304

Hickey, M. – Doherty, D. A. – Hart, R. – Norman, R. J. – Mattes, E. – Atkinson, H. C. – Sloboda, D. M. (2010): Maternal and umbilical cord androgen concentrations do not predict digit ratio (2D:4D) in girls: A prospective cohort study. Psychoneuroendocrinology, 35, 1235–1244. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.02.013">https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.02.013

Hu, J. – He, L. (2008): Patterning mechanisms controlling digit development. Journal of Genetics and Genomics, 35, 517–524. https://doi.org/10.1016/S1673-8527%2808%2960071-5">https://doi.org/10.1016/S1673-8527(08)60071-5

Imrhan, S. N. – Nguyen, M-T. – Nguyen, N-N. (1993): Hand anthropometry of Americans of Vietnamese origin. International Journal of Industrial Ergonomics, 12, 281–287. https://doi.org/10.1016/0169-8141%2893%2990098-X">https://doi.org/10.1016/0169-8141(93)90098-X

Imrhan, S. N. – Contreras, M. G. (2005): Hand anthropometry in a sample of Mexicans in the US Mexico border region. In: Lockhart, T. – Fernandez, J. E., eds., Proceedings of the XIX Annual Occupational Ergonomics and Safety Conference, Las Vegas, Nevada, USA, 589–593,

Imrhan, S. N. – Sarder, M. D. – Mandahawi, N. (2009): Hand anthropometry in Bangladeshis living in America and comparisons with other populations. Ergonomics, 52, 987–998. https://doi.org/10.1080/00140130902792478">https://doi.org/10.1080/00140130902792478

Jelínek, J. (1950): Příspěvek k poznání morfologie dlaně řeckých dětí. Zprávy anthropologické společnosti (Brno), 3, 25–28.

Kanchan, T. – Krishan, K. (2011): Anthropometry of hand in sex determination of dismembered remains – A review of literature. Journal of Forensic and Legal Medicine, 18, 14–17. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2010.11.013">https://doi.org/10.1016/j.jflm.2010.11.013

Katina, S. (2007): Shape analysis in the light of simplicial depth estimators. In: Barber, S. – Baxter, P. D. – Mardia, K. V., eds., Systems Biology & Statistical Bioinformatics, Leeds: Leeds University Press, 51–54.

Katina, S. (2012): Detection of non-affine shape outliers for matched-pair shape data. Tatra Mountains Mathematical Publications, 51(1), 83–90. https://doi.org/10.2478/v10127-012-0009-9">https://doi.org/10.2478/v10127-012-0009-9

Katina, S. – Králík, M. – Hupková, A. (in press): Matematická statistika: interdisciplinárny prístup s aplikáciami v antropológii [in English: Mathematical statistics: interdisciplinary approach with applications in anthropology]. Brno: Masarykova univerzita.

Khanpetch, P. – Prasitwattanseree, S. – Case, D. T. – Mahakkanukrauh, P. (2012): Determination of sex from the metacarpals in a Thai population. Forensic Science International, 217, 229.e1–229.e8.

Klamklay, J. – Sungkhapong, A. –Yodpijit, N. – Patterson, P. E. (2008): Anthropometry of the southern Thai population. International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 111–118. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2007.09.001">https://doi.org/10.1016/j.ergon.2007.09.001

Kondo, T. – Zakany, J. – Innis, J. W. – Duboule, D. (1997): Of fingers, toes and penises. Nature, 390, 29–29. https://doi.org/10.1038/36234">https://doi.org/10.1038/36234

Kratochvíl, L. – Flegr, J. (2009): Defferences in the 2nd to 4th digit length ratio in humans reflect shifts along the common allometric line. Biology Letters, 5, 643–646. https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0346">https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0346

Kulaksiz, G. – Gözil, R. (2002): The effect of hand preference on hand anthropometric measurements in healthy individuals. Annals of Anatomy, 184, 257–265. https://doi.org/10.1016/S0940-9602%2802%2980119-4">https://doi.org/10.1016/S0940-9602(02)80119-4

Kühnel, G. (1932): Die Konstitutionsform der Hand. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 141, 98–131.

Lazenby, R. – Smashnuk, A. (1999): Osteometric variation in the Inuit second metacarpal: a test of Allen’s Rule. International Journal of Osteoarchaeology, 9, 182–188. https://doi.org/10.1002/%28SICI%291099-1212%28199905/06%299:3%3C182::AID-OA473%3E3.0.CO;2-X">https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1212(199905/06)9:3<182::AID-OA473>3.0.CO;2-X

Lewis, S. (1996): Morphological aspects of male and female hands. Annals of Human Biology, 23, 491–494. https://doi.org/10.1080/03014469600004702">https://doi.org/10.1080/03014469600004702

Lewis, S. (2001): Metacarpophalangeal pattern profile analysis of a sample drawn from a North Wales population. Annals of Human Biology, 28, 589–593. https://doi.org/10.1080/03014460110045155">https://doi.org/10.1080/03014460110045155

Lutchmaya, S. – Baron-Cohen, S. – Raggatt, P. – Knickmeyer, R. – Manning, J. T. (2004): 2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol. Early Human Development, 77, 23–28. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2003.12.002">https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2003.12.002

Malas, M. A. – Dogan, S. – Evcil, E. H. – Desdicioglu, K. (2006): Fetal development of the hand, digits and digit ratio (2D : 4D). Early Human Development, 82, 469–475. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2005.12.002">https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2005.12.002

Mall, F. P. (1906): On ossification centers in human embryos less than one hundred days old. American Journal of Anatomy, 5, 433–458. https://doi.org/10.1002/aja.1000050403">https://doi.org/10.1002/aja.1000050403

Mandahawi, N. – Imrhan, S. – Al-Shobaki, S. – Sarder, B. (2008): Hand anthropometry survey for the Jordanian population. International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 966–976. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.01.010">https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.01.010

Manning, J. T. (2002): Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior and Health. New York: Rutgers University Press.

Manning, J. T. (2012): Chapter 48 Sex Differences and Age Changes in Digit Ratios: Implications for the Use of Digit Ratios in Medicine and Biology. In: Preedy, V. R., ed., Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease, New York: Springer. p 841–851.

Manning, J. T. – Barley, L. – Walton, J. – Lewis-Jones, D. I. – Trivers, R. L. – Singh, D. – Thornhill, R. – Rohde, P. – Bereczkei, T. – Henzi, P. – Soler, M. – Szwed, A. (2000): The 2nd : 4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences, and reproductive success: evidence for sexually antagonistic genes? Evolution and Human Behavior, 21, 163–183.

Manning, J. T. – Churchill, A. J. G. – Peters, M. (2007): The effects of sex, ethnicity, and sexual orientation on self-measured digit ratio (2D : 4D). Archives of Sexual Behavior, 36, 223–233. https://doi.org/10.1007/s10508-007-9171-6">https://doi.org/10.1007/s10508-007-9171-6

Mayhew, T. M. (2012): Cross-sectional data on soft tissue morphometry of the growing hand and fingers of dextral individuals 5–65 years old. Journal of Anatomy, 221, 373–381. https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2012.01553.x">https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2012.01553.x

McIntyre, M. H. (2006): The use of digit ratios as markers for perinatal androgen action. Reproductive Biology and Endocrinology, 4, 10. https://doi.org/10.1186/1477-7827-4-10">https://doi.org/10.1186/1477-7827-4-10

Mitteroecker, P. – Gunz, P. – Bernhard, M. – Schaefer, K. – Bookstein, F. L. (2004): Comparison of cranial ontogenetic trajectories among great apes and humans. Journal of Human Evolution, 46, 679–698. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.03.006">https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.03.006

Nag, A. – Nag, P. K. – Desai, H. (2003): Hand anthropometry of Indian women. Indian Journal of Medical Research, 117, 260–269.

Napier, J. R. (1993): Hands. Chichester: Princeton University Press.

Nelson, E. C. – Manning, J. T. – Sinclair, A. G. M. (2006): Using the length of the 2nd to 4th digit ratio (2D:4D) to sex cave art hand stencils: factors to consider. Before Farming 2006, 1–7.

Nissim, S. – Tabin, C. (2004): Development of the Limbs. In: Epstein, C. J. – Erickson, R. P. – Wynshaw-Boris, A., eds., Inborn Errors of Development: The Molecular Basis of Clinical Disorders of Morphogenesis, Oxford, New York: Oxford University Press, 148–167.

Peters, M. – Mackenzie, K. – Bryden, P. (2002): Finger length and distal finger extent patterns in humans. American Journal of Physical Anthropology, 117, 209–217. https://doi.org/10.1002/ajpa.10029">https://doi.org/10.1002/ajpa.10029

Pospíšil, M. F. (1959): Morfologie ruky Lužických Srbů. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, 3, 311–325.

Poznanski, A. K. – Gartman, S. (1997): A bibliography covering the use of metacarpophalangeal pattern profile analysis in bone dysplasias, congenital malformation syndromes, and other disorders. Pediatric Radiology, 27, 358–365. https://doi.org/10.1007/s002470050152">https://doi.org/10.1007/s002470050152

Poznanski, A. K. – Nagy, J. M. – Garn, S. M. – Gall, J. C. (1972): Metacarpophalangeal Pattern Profiles in Evaluation of Skeletal Malformations. Radiology, 104, 1–11. https://doi.org/10.1148/104.1.1">https://doi.org/10.1148/104.1.1

Procházková, J. – Zlámalová, H. – Doležal, A. (1994): Dimensions of the hand in newborns in Prague. In: Hajniš K, ed., Growth and Ontogenetic Development in Man, Prague: Department of Anthropology, Charles University, 7–14.

R Development Core Team. (2011): R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from http://www.R-project.org.

Richmond, B. G. – Begun, D. R. – Strait, D. S. (2001): Origin of human bipedalism: The knuckle-walking hypothesis revisited. American Journal of Physical Anthropology, 116(S33), 70–105. https://doi.org/10.1002/ajpa.10019">https://doi.org/10.1002/ajpa.10019

Robertson, J. – Zhang, W. – Liu, J. J. – Muir, K. R. – Maciewicz, R. A. – Doherty, M. (2008): Radiographic assessment of the index to ring finger ratio (2D : 4D) in adults. Journal of Anatomy, 212, 42–48.

Rohlf, F. J. (2004): tpsDig, digitize landmarks and outlines, version 1.40. New York: Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook.

Rohlf, F. J. – Bookstein, F. L. (2003): Computing the Uniform Component of Shape Variation. Systematic Biology, 52, 66–69. https://doi.org/10.1080/10635150390132759">https://doi.org/10.1080/10635150390132759

Rohlf, F. J. – Corti, M. (2000): Use of Two-Block Partial Least-Squares to Study Covariation in Shape. Systematic Biology, 49, 740–753. https://doi.org/10.1080/106351500750049806">https://doi.org/10.1080/106351500750049806

Rolian, C. – Lieberman, D. E. – Hallgrímsson, B. (2010): The Coevolution of Human Hands and Feet. Evolution, 64, 1558–1568. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2009.00944.x">https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2009.00944.x

Ruff, C. B. (2000): Body size, body shape, and long bone strength in modern humans. American Journal of Physical Anthropology, 38, 269–290.

Saino, N. – Romano, M. – Innocenti, P. (2006): Length of index and ring fingers differentially influence sexual attractiveness of men’s and women’s hands. Behavioral Ecology and Sociobiology, 60, 447–454. https://doi.org/10.1007/s00265-006-0185-1">https://doi.org/10.1007/s00265-006-0185-1

Slice, D. E. (2005): Modern Morphometrics. In: Slice, D. E., ed., Modern Morphometrics in Physical Anthropology, New York: Springer, 1–45.

Snihur, A. W. K. – Hampson, E. (2011): Individual differences in 2D:4D digit-ratios and otoacoustic emissions: Do they share a common developmental origin? Personality and Individual Differences, 51, 406–411.

Snow, D. R. (2006): Sexual dimorphism in Upper Palaeolithic hand stencils. Antiquity, 80, 390–404. https://doi.org/10.1017/S0003598X00093704">https://doi.org/10.1017/S0003598X00093704

Strauss, R. E. (1993): The study of allometry since Huxley. Introductory essay for the re-publication of: Problems of Relative Growth, J.S. Huxley (1932). In: Huxley, J. S. –Churchill, F. B., eds., Problems of Relative Growth, Johns Hopkins University Press, 47–75.

Takai, S. (1978): Metacarpal and Phalangeal Lengths Are Influenced by Row-Related Factor. Human Biology, 50, 51–56.

Tocheri, M. W. – Orr, C. M. – Jacofsky, M. C. – Marzke, M. W. (2008): The evolutionary history of the hominin hand since the last common ancestor of Pan and Homo. Journal of Anatomy, 212, 544–562. https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2008.00865.x">https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2008.00865.x

Trivers, R. – Manning, J. – Jacobson, A. (2006): A longitudinal study of digit ratio (2D:4D) and other finger ratios in Jamaican children. Hormones and Behavior, 49, 150–156. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2005.05.023">https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2005.05.023

Ventura, T. – Gomes, M. C. – Pita, A. – Neto, M. T. – Taylor, A. (2013): Digit ratio (2D:4D) in newborns: Influences of prenatal testosterone and maternal environment. Early Human Development, 89, 107–112. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2012.08.009">https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2012.08.009

Wilson, C. A. – Davies, D. C. (2007): The control of sexual differentiation of the reproductive system and brain. Reproduction, 133, 331–359. https://doi.org/10.1530/REP-06-0078">https://doi.org/10.1530/REP-06-0078

Yörük, E. – Dutağaci, H. – Sankur, B. (2006): Hand biometrics. Image and Vision Computing, 24, 483–497. https://doi.org/10.1016/j.imavis.2006.01.020">https://doi.org/10.1016/j.imavis.2006.01.020

Zakany, J. – Duboule, D. (2007): The role of Hox genes during vertebrate limb development. Current Opinion in Genetics and Development, 17, 359–366. https://doi.org/10.1016/j.gde.2007.05.011">https://doi.org/10.1016/j.gde.2007.05.011

Zheng, Z. – Cohn, M. J. (2011): Developmental basis of sexually dimorphic digit ratios. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(39), 16289–16294.

Metriky

0


814

Views

320

PDF (English) views