Spiritualita a kultura

Kamila Němečková

Abstrakt

Pomalu si začínáme uvědomovat, že globální krize, která se projevuje na mnoha úrovních, odráží emoční, morální a spirituální stav soudobého lidstva a souvisí s pokřiveným vnímáním postojů a hodnot, jež zastává moderní civilizace. Nové paradigma, které se ve vědě i ve společnosti otevírá, přináší základní změnu směrem k holistickému a ekologickému úhlu pohledu. Široký základ nového vnímání reality položily objevy v kvantové fyzice, systémové myšlení a výzkumy ve speciálních oborech. Svět je nahlížen jako síť relací a zdá se, že výzkum vede k pochopení, že celý vesmír, je jedním vzájemně propojeným celkem, na kterém všichni účastně participujeme. Spiritualita, která byla z karteziánsko-newtonovského pohledu na svět vyřazena, zažívá renesanci. Spiritualita jako důležitá, vrozená dimenze života, jejíž nepominutelnou částí je osobní prožitek, je posuzována jako součást procesu kulturní evoluce. Spirituální proces, ve smyslu evoluce vyšších etap vědomí, představuje naše vlastní nejvnitřnější potenciály. Žijeme v monofázové společnosti, ve které je bdělý stav vědomí pokládán za jediný přijatelný a normální a je i jedinou fází vědomí vhodnou pro rozmnožování informací o světě. Z antropologických výzkumů ale víme, že většina lidských společenství považovala za klíčové hluboké poznání přicházející skrze polyfázové vědomí. V novém paradigmatu zaujímá spiritualita významné místo, ale jednotná koncepce pojetí studia spirituality chybí. Předmět studia „Spiritualita a kultura“ se pokouší nastínit koherentní teorii komplexního studia spirituality v rámci kulturologické koncepce v kontextu západokřesťanské vzdělanosti a v návaznosti na současné vědecké objevy. Řešení globální krizové situace se nachází v propojení ekologické, horizontální roviny s rovinou vertikální, transcendentní. Rovina horizontální klade důraz na propřírodní kulturní strategii a zdůrazňuje těsné propojení filosofie, vědy a politiky, vertikální rovina upozorňuje na existenci vývojových stupňů vědomí a v kontextu celého lidstva oceňuje vnitřní transformace každého z nás. Tato osobní vnitřní transformace nepřímo ovlivňuje kulturní evoluci.

Bibliografická citace

Němečková, K. (2014): Spiritualita a kultura. Anthropologia integra, 5(1), 29-38. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2014-1-29

Klíčová slova

spiritualita; globální krize; kvantová fyzika; systémové myšlení; změněné stavy vědomí

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abraham, Ralph - McKenna, Terence - Sheldrake, Rupert (2008): Trialogy na hranicích Západu. Praha: DharmaGaia.

Babyrádová, Hana (2006): Původ a přítomnost fenoménu spirituality In: Babyrádová, Hana - Havlíček, Jiří, eds., Spiritualita. Brno: Masarykova univerzita, 23-27.

Capra, Fritjof (2002): Bod obratu. Praha, DharmaGaia a Maťa.

Capra, Fritjof (2003): Tao Fyziky. Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou. Praha: DharmaGaia a Maťa.

Capra, Fritjof (2004): Tkáň života. Nová syntéza mysli a hmoty. Praha: Academia.

Clegg, Brian (2009): Před velkým třeskem. Prehistorie našeho vesmíru. Praha: Dokořán.

Frecska, Ede (2010): Šamanská cesta: nadpřirozená, či přirozená? Neuro-ontologický výklad spirituálních zážitků. In: Strassman, Rick - Wojtowicz, Slawek - Luna Luis, Eduardo, Frecska, Ede, eds., Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru. Praha: dybbuk, 185-232.

Hickman, Stephen (2010): Předmluva. In: Strassman, Rick - Wojtowicz, Slawek - Luna Luis, Eduardo, Frecska, Ede, eds., Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru. Praha: dybbuk, 7-11.

Grof, Stanislav (1992a): Holotropní vědomí. Praha: Gemma89.

Grof, Stanislav (1992b): Teoretické a empirické základy transpersonální psychologie Přednáška z 12. mezinárodní transpersonální konference v Praze, konané 20. - 25. 6. In: Na vlnách změn. Praha: RADOST, 8-25.

Grof, Stanislav (1992c): Za hranice mozku. Praha: GEMMA89.

Grof, Stanislav - Grofová, Christina (1999): Krize duchovního vývoje. Praha: Chvojkovo nakladatelství.

Laughlin, Charles D. Jr. - McManus, John - Shearer, John (2011): Transpersonální antropologie. In: Walsch, Roger - Vaughanová, Frances, eds., Cesty přesažení ega: transpersonální vize. Praha: TRITON, 279-286.

Lovelock, James (2008): Gaia vrací úder. Praha: Academia.

MacDonald, Daniel, A. (2000): Spirituality: Description, measurement, and religion to the Five Factor Model of Personality. Journal of Personality, 68, 153-197.

Metzner, Ralph (2011): Zelená psychologie. Praha: Triton.

Nešpor, Zdeněk - Lužný, Dušan (2007): Sociologie náboženství. Praha: Portál.

Ondok, Josef, P. (2001): Přírodní vědy a teologie. Brno: CDK.

Otto, Rudolf (1998): Posvátno, Praha: Vyšehrad.

Pribram, Karl, H. (1999): Mozek a mysl. Praha: Gallery.

Pribram, Karl (1992): Mozek, mýtus: do 21. století. Přednáška z 12. mezinárodní transpersonální konference v Praze, konané 20. - 25. 6. In: Na vlnách změn. Praha: RADOST, 124-130.

Russell, Peter (2008): Od vědy k Bohu. Praha: dybbuk.

Russell, Peter (2011): Okno v čase. Praha: dybbuk.

Říčan, Pavel (2007): Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál.

Sheldrake, Philip (2003): Spiritualita a historie. Brno: CDK.

Skolimowski, Henryk (2001): Účastná mysl. Praha: Mladá fronta.

Soukup, Václav (2011): Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál.

Šmajs, Josef (2000): Drama evoluce. Praha: Hynek.

Šmajs, Josef (2008): Potřebujeme filosofii přežití? Brno: nakladatelství Doplněk.

Štampach, Odilo, Ivan (2006): Nahradila spiritualita náboženství? In: Babyrádová, Hana - Havlíček, Jiří eds., Spiritualita. Brno: Masarykova univerzita, 99-109.

Štampach, Odilo, Ivan (1993): Život, duch a všechno. Duchovní směry nového věku. Brno: Sursum.

Teilhard de Chardin, Pierre (1990): Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad.

Walsch, Roger - Vaughanová, Frances (2011): Úvod. In: Walsch, Roger - Vaughanová, Frances, eds., Cesty přesažení ega: transpersonální vize. Praha: TRITON, 19-32.

Wilber, Ken (2010): Stručná historie všeho. Praha: Triton.

Wilson, Edvard, O. (1999): Konsilience. Praha: NLN.

Wilson, Edward, O. (1993): O lidské přirozenosti. Praha: NLN.

Zohar, Danah - Marshall, Ian (2003): Spirituální inteligence. Praha: Mladá fronta.

INTERNETOVÉ ZDROJE:

www.diabasis.cz

www.division36.org.

http://psychospiritualtherapy.org/background.html

https://doi.org/10.5817/AI2014-1-29