Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách

Vladimír Hašek, Jiří Šindelář, Josef Unger

Abstrakt

Komplex nedestruktivních metod se v Čechách stal v průběhu posledních několika let i přes určité komplikace v jejich zavádění do praxe, již nedílnou součástí komplexně pojatého archeologického výzkumu i stavebně-historického průzkumu při řešení různých otázek spojených zejména s lokalizací hrobek, hrobů, krypt a reliktů zdiva ze starších snesených objektů v interiérech středověkých i novověkých církevních staveb. Ve spojení geofyzikálních metod s vizuálním průzkumem a dokumentací, případně sondáží zabezpečuje tento postup optimální řešení požadovaných úloh a to jak z hlediska získání velkého počtu informací, tak z hlediska časového a v neposlední řadě i ekonomického.

Z uváděných praktických příkladů výsledků dosavadní prospekce na lokalitách Praha-Hradčany, Vyšší Brod a Želiv se jeví jako optimální pro lokalizaci hrobek, hrobů a dalších struktur v interiérech kostelů metoda půdního radaru, případně i mikrogravimetrie s následnou prohlídkou a dokumentací kamerovým systémem. Optimální případ nastává tehdy, když je hrobka vyzděná, dutá a má větší rozměr. V tom případě jsou odrazy elektromagnetických vln nejvýraznější, respektive dochází k úbytku hmot a tento objekt je pak velice dobře detekovatelný. Při jeho zavalení může při výkladu docházet k nejednoznačné interpretaci, kdy jej lze přiřadit k větším plošným kumulacím kamenů, litologickým změnám v zásypu antropogenní vrstvy, nebo reliktům zdiva ze starší snesené stavby. Zde jsou potom velmi užitečné další doplňující informace o stavbě, jako například případné polohy náhrobních kamenů, umístění těchto prvků v sakrální stavbě, průběhy inženýrských sítí apod. Při existenci zásypu prostých hrobů obdobného litologického složení, respektive zhutnění jako v okolním prostředí je jejich interpretace vlivem nevýrazných změn fyzikálních parametrů zemin velmi problematická a mnohdy lokalizace i nezjistitelná.

Bibliografická citace

Hašek, V. – Šindelář, J. – Unger, J. (2013): Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra, 4(2), 15-28. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2013-2-15

Klíčová slova

archeologie; geofyzika; hroby; pohřby; středověk; novověk

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bednář, Josef – Novotný, Antonín – Švancara, Jan (1980): Mikrogravimetrie a její uplatnění v archeologii. Sborník referátů 1. celostátní konference „Aplikace geofyzikálních metod v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumentace“. Petrov nad Desnou, 21–40.

Čechura, Martin (2005): Výsledky první sezóny výzkumu kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně. Archeologické výzkumy v Čechách 2004. Zprávy české archeologické společnosti, 60, 30–31.

Domanský, Jiří (1983): Ověření polohy krypty v základech kostela Nejsvětější Trojice v Praze. Geofyzika a archeologie 1982, 129–131.

Dragoun, Zdeněk – Podliska, Jaroslav (2011): Výzkum v kostele sv. Nastala v Praze 1 (hledání ostatků sv. Anežky České). Zprávy České archeologické společnosti, 81, 26–27.

Hašek, Vladimír – Maštera, Lubomír – Šindelář, Jiří – Thomová, Zuzana (2008): Non-destructive research of the churých of birth of the virgin in Želiv by Humpolec. Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akademie vied. 43, 5–22.

Hašek, Vladimír – Měřínský, Zdeněk (1991): Geofyzikální metody v archeologii na Moravě. Brno.

Hašek, Vladimír – Měřínský, Zdeněk (1997): Archeogeofyzikální prospekce při zjišťování příčin statického narušení historických staveb na Moravě. Pravěk NŘ, 7, 425–438.

Hašek, Vladimír – Petera, Josef (2002): Geofyzikální prospekce a ověřovací sondáž podzemní Přepychách, okr. Rychnov nad Kněžnou. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, 43, 317–322.

Hašek, Vladimír – Šindelář, Jiří – Thomová, Zuzana – Tomešek, Jan (2008): Nedestruktivní průzkum kostela sv. Víta v Českém Krumlově. Ve službách archeologie, 1/08, 55–63.

Hašek, Vladimír – Tomešek, Jan (2006): Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Křeč – kostel sv. Jakuba Většího. Manuskript Geopek, spol. s r. o. Brno.

Hašek, Vladimír – Tomešek, Jan (2006a): Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Hostinné – kostel Nejsvětější Trojice, okr. Trutnov. Manuskript Geopek, spol. s r. o. Brno.

Hašek, Vladimír – Tomešek, Jan (2007): Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Chýnov – kostel Nejsvětější Trojice, býv. Tábor. Manuskript Geopek, spol. s r. o. Brno.

Hašek, Vladimír – Tomešek, Jan (2008): Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Litomyšl – bývalá piaristická kolej u kostela Nalezení sv. Kříže. Manuskript Geopek, spol. s r. o. Brno.

Hašek, Vladimír – Šindelář, Jiří – Tomešek, Jan (2008): Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Obděnice – kostel Nanebevzetí P. Marie, okr. Příbram. Manuskript Geopek, spol. s r. o. Brno.

Hašek, Vladimír – Tomešek, Jan (2009): Geofyzikální průzkum cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě – I. etapa. Ve službách archeologie, 1/2009, 14–21.

Hašek, Vladimír – Unger, Josef (2001): Geofyzikální prospekce při archeologickém výzkumu hrobek a krypt. Ve službách archeologie, II, 87–111.

Hašek, Vladimír – Unger, Josef (2010): Religions Architecture in the Czech Republic in the Light of Geophysical Prospection and Archaeological Excavation. BAR International Series 2128, 2010, Oxford.

Hašek, Vladimír – Unger, Josef – Záhora, Richard (1997): Archäologische Prospektion mit Georadar in Mähren. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 13, 23–39.

Hrdlička, Ladislav – Nechvátal, Bořivoj (1983): Použití nedestruktivních metod při archeologickém výzkumu interiéru baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Sborník Geofyzika a archeologie. 4. celostátní symposium. Liblice, 123–128.

Charouz, Jindřich Zdík (1995): Oživené dědictví. Premonstrátský Želiv včera a dnes. Želiv.

Janáček, J. – Louda, J. (1988): České erby. Praha.

Kalista, Zdeněk (1970): Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko. Brno.

Křivánek, Roman (2006): Geofyzikální měření Archeologického ústavu AVČR Praha na archeologických lokalitách v roce 2005. Archeologické výzkumy v Čechách 2005. Zprávy České archeologické společnosti, 64, 7–10.

Křivánek, Roman (2008): Geofyzikální měření Archeologického ústavu AVČR Praha na archeologických lokalitách v roce 2007. Archeologické výzkumy v Čechách 2007. Zprávy České archeologické společnosti, 71, 12–15.

Křivánek, Roman (2009): Geofyzikální měření Archeologického ústavu AVČR Praha na archeologických lokalitách v roce 2008. Archeologické výzkumy v Čechách 2008. Zprávy České archeologické společnosti, 75, 16–19.

Křivánek, Roman (2010): Geofyzikální měření Archeologického ústavu AVČR Praha na archeologických lokalitách v roce 2009. Archeologické výzkumy v Čechách 2009. Zprávy České archeologické společnosti, 78, 16–19.

Maříková-Kubková, Jana – Bravermanová, Milena – Kováč, Adriano et al. (2005): Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Castrum Pragense, 6, 99–119.

Poche, Emanuel et al. (1982): Umělecké památky Čech 4, T–Ž. Praha.

Vlček, Emanuel (1999–2000): Čeští králové. I, II. Praha.

Vlček, Pavel – Sommer, Petr – Foltýn, Dušan (1997): Encyklopedie českých klášterů. Praha.

Wirth, Zdeněk (1908): Barokní gotika v Čechách v XVIII a 1. polovici XIX. století. Památky archeologické, XXIII, 121–156.

https://doi.org/10.5817/AI2013-2-15