Původ, význam a používání přezdívek u bulharských Čechů

Lenka J. Budilová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou jmen a strategiemi pojmenovávání u bulharských Čechů, evangelíků, kteří žili v první polovině 20. století ve dvou bulharských obcích, Vojvodovo a Belinci. Vychází přitom z dat získaných během terénních šetření v několika obcích na Valticku a Mikulovsku, kde dnes žijí přesídlenci z Bulharska a jejich potomci. V textu jsou vedle rodných jmen a příjmení analyzovány zejména přezdívky bulharských Čechů vzhledem k jejich původu, významu a způsobu užívání. Přezdívky, které se zde vyvinuly jako třetí klasifikační systém (vedle rodných jmen a příjmení), jsou klasifikovány do několika kategorií a je sledován jejich význam pro dané společenství. Text se zabývá také strategiemi dávání, užívání či zamlčování přezdívek v různých kontextech, a sleduje danou problematiku ve vztahu k systému pojmenovávání v rámci sociálního prostředí, které dané společenství obklopovalo (bulharské pravoslavné obyvatelstvo). Poukazuje pak také na skutečnost, že v rámci Vojvodova byly používány dva odlišné soubory přezdívek pro stejné osoby, což odráží existenci dvou různých morálních společenství v rámci jedné obce.

Bibliografická citace

Budilová, L. J. (2012): Původ, význam a používání přezdívek u bulharských Čechů. Anthropologia integra, 3(1), 51-59. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2012-1-51

Klíčová slova

Bulharští Češi; přezdívky; jména; pojmenovávání; Vojvodovo; Belinci

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barnes, James A. (1967): Genealogies. In: Epstein, Arnold L., ed., The Craft of Social Anthropology, London: Tavistock Publications, 101–127.

Beneš, Josef (1962): O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Bialor, Perry A. (1967): What´s in a name? Aspects of the social organization of a Greek farming community related to naming customs. In: Lockwood, William G., ed., Essays in Balkan Ethnology, Berkeley: The Kroeber Anthropological Society Papers, 95–107.

Botík, Ján (2005): Česi a Slováci v bulharskom Vojvodove. In: Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska, Bratislava: Spolok Slovákov z Bulharska, 33–38.

Bruck, Gabriele vom – Bodenhorn, Barbara (2006): “Entangled in histories”: An Introduction to the Anthropology of Names and Naming. In: Bruck, Gabriele vom – Bodenhorn, Barbara, eds., The Anthropology of Names and Naming, Cambridge University Press, 1–30.

Budilová, Lenka (2008): Některé aspekty příbuzenství a sňatkových vzorců u ´vojvodovských Čechů´. Český lid/Etnologický časopis, 95 (2), 127–142.

Budilová, Lenka J. (2011): Dědické strategie a předávání gruntu ve vztahu k příbuzenství a genderu. Případ bulharských Čechů, 1900–1950. Historická demografie 35/2011, 187–218.

Budilová, Lenka J. (2012): „Ajť se neztratí jméno“. Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů. Český lid/Etnologický časopis (v tisku).

Doušek, Roman (2009): Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. Brno: Masarykova univerzita.

Dülmen, Richard van (1999): Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). I. Dům a jeho lidé. Praha: Argo.

Geertz, Hildred – Geertz, Clifford (1964): Teknonymy in Bali: Parenthood, Age-grading and Genealogical Amnesia. Journal of the Royal Anthropological Institute, 94, 94–108.

Goodenough, Ward H. (1965): Personal Names and Modes of Address in Two Oceanic Societies. In: Spiro, Melford E., ed., Context and Meaning in Cultural Anthropology, New York: The Free Press, 265–276.

Hammel, Eugen A. (1968): Alternative Social Structures and Ritual Relations in the Balkans. New Jersey: Prentice–Hall, Inc., Englewood Cliffs.

Jakoubek, Marek (2010a): Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK.

Jakoubek, Marek (2010b): From believers to compatriots: the case of Vojvodovo, a ´Czech´ village in Bulgaria. Nations and Nationalism 16 (4), 675–695. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2010.00452.x

Knappová, Miloslava (1989): Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha: Academia.

Knappová, Miloslava (1992): Příjmení v současné češtině. Jazyková příručka. Liberec: AZ KORT, a.s.

Knappová, Miloslava (1999): Přezdívky v proměnách staletí. Acta onomastica 40, 82-88.

Krăsteva-Blagoeva, Evgenia (1999): Ličnoto ime v bălgarskata tradicia. Sofia: Akademično izdatelstvo „Prof. Marin Drinov“.

Lévi-Strauss, Claude (1996 [1962]): Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin.

Michalko, Ján (1936): Naši v Bulharsku. Pädesiat rokov ich života, práce, piesne a zvykov. Myjava: Knihtlačiareň Daniela Panického.

Moldanová, Dobrava (1983): Naše příjmení. Praha: Mladá Fronta.

Necov, Neco P. (2006): Dějiny Vojvodova. In: Jakoubek, Marek – Nešpor, Zdeněk – Hirt, Tomáš, eds., Neco Necov Petkov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku, Plzeň: Občanské sdružení Vojvodovo, 27–89.

Nešpor, Zdeněk R. – Hornofová, Martina – Jakoubek, Marek (2001): Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku. Část třetí. Vojvodovo, obec denominačního typu. Lidé města, 5, 62–86.

Ognjanova, Elena (1999): Ot koleda do koleda. Sofia: „Koralov u sie“.

Penčev, Vladimir (2006): Tempus edax rerum aneb o minulosti a současnosti vojvodovských Čechů. In: Jakoubek, Marek – Nešpor, Zdeněk – Hirt, Tomáš, eds., Neco Necov Petkov: Dějiny Vojvodova. Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku, Plzeň: Občanské sdružení Vojvodovo, 90–105.

Pine, Frances (1996): Naming the house and naming the land: Kinship and social groups in Highland Poland. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 2, 443–59. DOI: https://doi.org/10.2307/3034897

Pleskalová, Jana (1998): Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Pleskalová, Jana – Karlík, Petr – Nekula, Marek, eds. (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Rivers, William Halse R. (1900): A Genealogical Method of Collecting Social and Vital Statistics. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 30, 1900, 74–82. DOI: https://doi.org/10.2307/2842619

Salzmann, Zdeněk (1993): Přezdívky v Bigăru: příspěvek k antroponymii česky mluvící vesnice v jihorumunském Banátu, Naše řeč, roč. 76, č. 3 (1993), 146-156.

Svoboda, Jan (1947): Slovanská osobní jména ve světle národopisu. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 18, 1-2, 107–110.

Svoboda, Jan (1964): Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Nakladatelství československé akademie věd.

Šmilauer, Vladimír (1974): Úvodem, In: Kopečný, František, Průvodce našimi jmény. Praha: Academia, 9-29.

Utěšený, Slavomír (1964): Vlastní jména osob a zvířat u Čechů na jihu rumunského Banátu, Naše řeč 47, 1964, 208-216.

Vaculík, Jaroslav (1983): Bulharští Češi a jejich reemigrace v letech 1949–1950. Český lid, 70 (4), 82–85.

Wilson, Stephen (1998): The means of naming. A social and cultural history of personal naming in western Europe. London and New York: Routledge.

Zonabend, Françoise (1977): Pourquoi nommer? Les noms de personnes dans une village Francoise: Minoten-Chatillonnais. In: L´Identitè, Seminaire interdisciplinaire dirige par Claude Lévi-Strauss, professeur au College de France, 1974–1975, Paris: Grasset, 257–279.

https://doi.org/10.5817/AI2012-1-51


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Jsem Phuoc, ale říkej mi Lucky
Lenka Bednárová
Anthropologia integra  ročník: 7,  číslo: 2,  první strana: 67,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AI2016-2-67