„Romská“ kriminalita – specifika, příčiny, souvislosti

Marek Jakoubek

Abstrakt

Vstupní otázkou textu je, existuje-li specificky romská kriminalita. Ve své studii, která je primárně odpovědí na uvedenou otázku, autor danou problematiku nahlíží programově v perspektivě sociálně-kulturní, kdy jako „Romy“ chápe nositele specifické (tj. romské) kultury a romskou kriminalitu pak následně jako specifickou součást této kultury, respektive jako výsledek kontaktu nositelů této kultury s kulturou majoritní (zde české) společnosti. V této poloze je celý text kritikou všech – v české a slovenské populaci doposud převládajících – představ o tom, že kriminální jednání mají Romové/Cikáni vrozené („v krvi“). V úzké vazbě na centrální otázku se autor snaží odhalit příčiny romské kriminality. V základním plánu pak identifikuje dva základní typy těchto příčin – jednak příčiny vyplývající z determinace specifickou (tj. romskou) kulturní tradicí, za druhé pak příčiny vyplývající z adaptace Romů (v uvedeném smyslu) na současné podmínky české společnosti. Podložím celé studie jsou autorovy výzkumy prováděné jednak v tzv. romských osadách na Slovensku a jednak v tzv. romských ghettech v České republice.

Bibliografická citace

Jakoubek, M. (2012): „Romská“ kriminalita – specifika, příčiny, souvislosti. Anthropologia integra, 3(1), 39-50. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2012-1-39

Klíčová slova

kriminalita; Romové; Cikáni; kultura chudoby; Česká republika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baratta, Alessandro (1995): Sociologie trestního práva. Brno: Masarykova univerzita.

Bergson, Henri (1936): Dvojí pramen mravnosti a náboženství. Praha: Jan Laichter.

Budilová, Lenka (2007): Cigánská příbuzenská skupina. Antropologická perspektiva. In: Mareš, Petr – Hofírek, Ondřej, eds., Sociální reprodukce a integrace: Ideály a meze, Brno: Masarykova univerzita a Mezinárodní politologický ústav, 203–221.

Červenka, Karel (2006): Skupinová solidarita a etnizace deviantního chování ve výchovných institucích. Poznámky k etnicky definovaným aspektům inkluze tzv. problémové mládeže. In: Marada, Radim, ed., Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 256–277.

Fraser, Argus (1998): Cikáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Frištenská, Hana – Víšek, Petr (2002): O Romech (na co jste se chtěli zeptat), manuál pro obce. Praha: VCVS. o.p.s.

Goode, Judith – Eames, Edwin (1996): An Anthropological Critique of the Culture of Poverty. In: Gmelch, Georgie – Zenner, Walter, P. eds., Urban Life: Readings in Urban Anthropology. Illinois: Waveland Press, 405–417.

Horváthová, Jana (1998): Základní informace o dějinách a kultuře Romů. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Horváthová, Emília (1964): Cigáni na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Hübschmannová, Milena (1999): Několik poznámek k hodnotám Romů. In: Romové v ČR. Praha: Socioklub, 16–66.

Hübschmannová, Milena (1970): Co je tzv. cikánská otázka?. Sociologický časopis, 2, 105–119.

Jakoubek, Marek (2004): Romové – konec (ne)jednoho mýtu. Tractatus Culturo(mo)logicus. Praha: Socioklub.

Jakoubek, Marek (2005): Multikulturalizmus vs. kultura (na příkladu tzv. Romů a „jejich“ kultury). In: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek, eds., Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelstvíAleš Čeněk, 198–235.

Jakoubek, Marek (2006): Přemyšlení „Romů“ aneb Chudoba „Romů“ má povahu Janusovy tváře. In: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek, eds., „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelstvíAleš Čeněk, 322–400.

Jakoubek, Marek (2010): A „romabűnözés“ okairól. Acta Ethnologica Danubiana, 12. Ročenka Výskumného centra európskej etnologie, 55–68.

Konopásek, Zdeněk (1998): Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) sociálního zabezpečení. Praha: G plus G.

Kroeber, Alfred L (1963): The Nature of Culture. In: Kroeber, Alfred L., ed., Anthropology: Culture Patterns and Processes. New York – London: A Harvest/HBJ Book, 60–130.

Leacock, Eleanor B., ed. (1971): The Culture of Poverty: A Critique.New York: Simon and Schuster.

Lewis, Oscar (1966): The Culture of Poverty. Scientific American, 215 (4), 19–25 ; (též viz: Lewis, Oscar (2006): Kultura chudoby. In: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek, eds., „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelstvíAleš Čeněk, 401–412.

Lewis, Oscar (1959): Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Povery. New York: Basic Books.

Lewis, Oscar (1961): The Children of Sanchez. New York: Random House.

Liégois, Jean-Pierre (1995): Rómovia, Cigáni, kočovníci. Bratislava: Academia Istropolitana.

Linton, Ralph (1945): The Cultural Background of Personality. New York: Appleton-Century-Crofts, INC.

Mareš, Pavel (1999): Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon.

Marušiaková, Jelena (1988): Vzťahy medzi skupinami Cigánov. Slovenský národopis, 36, 66–67.

Murdock, George P. (1969): The Science of Culture. In: Murdock, George P., ed., Culture and Society. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 61–77.

Murdock, George P. (1969): Fundamental Characteristic of Culture. In: Murdock, George P., ed., Culture and Society. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 80–86.

Palubová, Zuzana (2001): Ľudové náboženstvo Rómov z Levoče a okolia na prelome 20. a21. storočia. Etnologické rozpravy, 2, 80–95.

Parker, Seymour – Kleiner, Robert (1970): The Culture of Poverty: An Adjustive Dimension. American Anthropologist, 72 (3), 516–527. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1970.72.3.02a00020

Popper, Karl R. (1995): Věčné hledání: Intelektuální autobiografie. Praha: Vesmír – OYKOYMENH – Prostor.

Pospíšil, Leopold (1997): Etnologie práva: Teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy. Praha: Set out.

Rodman, Hyman (1977): Culture of Poverty: The Rise and Fall of a Concept. Sociological Review, 25 (4), 867–876. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1977.tb00317.x

Stewart, Michael (2002): Deprivation, the Roma and „the underclass“. In: Chris Hann, ed., Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London: Routledge, 133–155.

Szelényi, Iván – Ladányi, János (2006): Patterns of Exclusion: Constructing Gypsy Ethnicity and the Making of an Underclass in Transitional Societies of Europe. New York: Columbia University Press.

Šúryová, Eva (2001): Rómovia a kriminalita. Sociológia, 33 (5), 417–532.

Toušek, Ladislav (2006): Kultura chudoby, underclass a sociální vyloučení. In: Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek, eds., „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelstvíAleš Čeněk, 288–321.

Třeštík, Dušan (1999): Vymysliti si český národ. In: Třeštík, Dušan, ed., Mysliti dějiny, Praha – Litomyšl: Paseka, 121–135.

Valentine, Charles, A. (1968): Culture and Poverty: Critique and Counter-Proposals. Chicago – London: The University of Chicago Press.

Večerka, Kazimír (1999): Romové a sociální patologie. In: Romové v ČR. Praha: Socioklub, 417–446.

Vyhnalová, A. (2004): Specifika romských uživatelů drog ve srovnání s majoritními uživateli. Praha: VOŠ sociálně právní. Absolventská práce, obor sociální práce.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003. (2004): Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

Wilson, William, J. (1987): The Truly Disadvantaged: The Inner City. The Underclass and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

https://doi.org/10.5817/AI2012-1-39