Předběžný antropologický rozbor kosterních pozůstatků z kruhového objektu (střední doba bronzová) z Nymburka (Česká republika)

Petra Beran-Cimbůrková

Abstrakt

Kosterní materiál byl získán při záchranném archeologickém výzkumu (silniční obchvat města), který proběhl v roce 2009 v Nymburce. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 10 hrobů: 8 hrobů je datováno do střední doby bronzové a 2 hroby do doby halštatské (bylanská kultura). Tento rozbor je zaměřen pouze na pohřby z kruhového objektu (objekt 240), který byl datován do střední doby bronzové. V kruhovém objektu bylo nalezeno 7 hrobů (z toho jeden dvojhrob), celkem tedy 7 lidských jedinců v 6 hrobech (jeden hrob obsahoval pouze zvířecí kost). Materiál byl vyzvednut autorkou. Zachovalost kostí se u jednotlivých hrobů lišila, ale obecně rostla s hloubkou uložení. Při zpracování materiálu byly použity standardní morfometrické a morfoskopické metody. Výsledky analýzy ukázaly ženské pohlaví u 3 jedinců, mužské u 2 a nejisté (spíše mužské) u 2 pohřbených jedinců. Dožitý věk všech 7 jedinců pokrýval rozmezí 12 až 50 let (12–14, 14–16, 16–18, 17–20, 30–40, 35–40, 30–50 let). Výška postavy byla určitelná u jednoho dospělého muže (velmi vysoká výška postavy) a u jedné dospívající ženy (velmi vysoká výška postavy) u 2 dospělých jedinců nebyla výška postavy určitelná a zbylí 3 jedinci byli nedospělí. Z anatomických variet je zajímavý nález sakralizovaného prvního kostrčního obratle u dospělého muže (objekt 359). Na levé klíční kosti téhož jedince byla nalezena fossa costoclavicularis (impressio ligamenti costoclavicularis). Nebyly zachyceny žádné výrazné patologické změny. Vyskytoval se pouze slabý a střední zubní kámen na labiální ploše horních i dolních řezáků (u 5 jedinců) a Schmorlovy uzly na dolní terminální ploše Th4 až Th7 (pravděpodobně spondylosis deformans) u dospělého muže (objekt 359). V hrobě v objektu 379 nebyly nalezeny žádné lidské kosti, pouze zlomek pánevní kosti většího zvířete.

Bibliografická citace

Beran-Cimbůrková, P. (2010): Předběžný antropologický rozbor kosterních pozůstatků z kruhového objektu (střední doba bronzová) z Nymburka (Česká republika). Anthropologia integra, 1(2), 31-43. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2010-2-31

Klíčová slova

střední doba bronzová; hrob; pohřeb; základní antropologické určení

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Acsádi, György – Nemeskéri, János (1970): History of human life span and mortality. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Aufderheide, Arthur C. – Rodríguez-Martin, Conrado (1998): The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge: Cambridge University Press.

Černý, Milan – Komenda, Stanislav (1980): Sexual Diagnosis by the Measurements of Humerus and Femur. Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Biologie, 2, 147–167.

Horáčková, Ladislava – Strouhal, Eugen – Vargová, Lenka (2004): Základy paleopatologie. In: Malina, Jaroslav, ed., Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů, 15. svazek. Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelstvíCERM – Masarykova univerzita v Brně – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Lovejoy, Owen C. (1985): Dental Wear in the Libben Population: Its Functional Pattern and Role in the Determination of Adult Skeletal Age at Death. American Journal of Physical Anthropology, 68, 47–56. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105

Ortner, Donald J. – Putschar, Walter G. J. (1985): Identification of Pathological Conditions on Human Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Institution Press.

Martin, Rudolf – Saller, Karl (1957): Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

Novotný, Vladimír – İşcan, Mehmet Yaşar – Loth, Susan R. (1993): Morphologic and Osteometric Assessment of age, Sex and Race from the Skull. In: Mehmet Yaşar İşcan, Richard P. Helmer, eds., Forensic Analysis of the Skull: Craniofacial Analysis, Reconstruction, and Identification. New York: John Wiley & Sons Inc. 71–88.

Schaefer, Maureen – Black, Sue – Scheuer, Louise (2009): Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual. Amsterdam; Burlington, MA: Elsevier.

Schutkowski, Holger (1993): Sex Determination of Infant and Juvenile skeletons I. Morphognostic Features. American Journal of Physical Anthropology, 90, 199–205. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330900206

Sjøvold, Torstein (1990): Estimation of Stature from Long Bones Utilizing the Line of Organic Correlation. Human Evolution, 5, 431–447. https://doi.org/10.1007/BF02435593

Stloukal, Milan – Hanáková, Hana (1978): Die Länge der Langsknochen altslawischer Bevölkerungen unter besonderer Berucksichtigung von Wachstumsfragen. Homo, 29 (1), 53–69.

Stloukal, Milan et al. (1999): Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum.

Ubelaker, Douglas H. (1978): Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis and Interpretation. Washington, DC: Smithsonian Institute Press.

https://doi.org/10.5817/AI2010-2-31