Kultura a tradice: rekapitulace vztahu dvou alternativních pojmů

Vít Erban

Abstrakt

Článek se věnuje teorii tradice jako jednomu z ústředních teoreticko-terminologických problémů kulturní antropologie, který má současně vliv na její metodologii, rejstřík témat, které řeší, ale způsob a směr kladení otázek. Snaží se prostřednictvím excerpce základní encyklopedické a slovníkové literatury, vybraných děl a autorů z oblasti antropologie a jiných příbuzných oborů, se kterými během svého vývoje antropologie vstupovala do dialogu (především sociologie a folkloristiky), postihnout, shrnout a rekapitulovat obecný „příběh“ pojmu tradice za posledních 150 let – od počátků antropologického myšlení v druhé polovině 19. století přes témata akulturace, modernizace a kulturní změny v polovině 20. století až po současné výzvy, které přináší interdisciplinární spolupráce s obory z oblasti přírodních věd. Důraz je přitom kladen na přirozenou konkurenci s ústředním pojmem kulturní antropologie, kterým se stala kultura. Oba pojmy se občas považují za v jistém smyslu alternativní (vzájemně zaměnitelné), a proto se nabízejí otázky, proč v antropologické teorii dostal přednost pojem kultura před pojmem tradice, zatímco ve folkloristice došlo k opaku, jak antropologie explicitně i implicitně pojem tradice během svého vývoje chápala a jak se toto pojetí tradice v antropologickém diskurzu postupně proměňovalo v závislosti na aktuálních výzkumných tématech a průnicích s jinými vědními obory. V neposlední řadě se lze ptát po budoucnosti tohoto pojmu, který prodělává návrat nejen v rovině odborně-teoretické, ale stává se praktickým, doslova žitým ohniskem identity v současném proměňujícím se a globalizujícím se světě.

Bibliografická citace

Erban, Vít (2020): Kultura a tradice: rekapitulace vztahu dvou alternativních pojmů. Anthropologia integra, 11(1), 43–49. https://doi.org/10.5817/AI2020-1-43

Klíčová slova

dějiny kulturní antropologie; 20. století; kultura; tradice; kulturní transmise; kulturní změna

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Amit, Vered, ed. (2004): Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203644591

Barfield, Thomas, ed. (1997): The Dictionary of Anthropology. Malden: Blackwell Publishing.

Barnard, Alan – Spencer, Jonathan, eds. (2004): Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge.

Ben-Amos, Dan (1984): The Seven Strands of Tradition. Varieties in its Meaning in American Folklore Studies. Journal of Folklore Research, 21(2/3), 97–131.

Birx, H. James, ed. (2006): Encyclopedia of Anthropology. Thousand Oaks: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781412952453

Blahůšek, Jan, et al. (2011): Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard. eds. (2007): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část O–Z. Praha: Mladá fronta.

Cronk, Lee (1999): That Complex Whole. Culture And The Evolution Of Human Behavior. Boulder: Westview Press.

Eisenstadt, Shmuel Noah (1973): Tradition, Change, and Modernity. New York: Wiley.

Geist, Bohumil (1994): Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing.

Glassie, Henry (1995): Tradition. The Journal of American Folklore, 108(430), 395–412. https://doi.org/10.2307/541653

Handler, Richard – Linnekin, Jocelyn (1984): Tradition, Genuine or Spurious. The Journal of American Folklore, 97(385), 273–290. https://doi.org/10.2307/540610

Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence. (1984): The Invention of Tradition. New York: Cambridge University Press.

Horáková, Hana (2012): Kultura jako všelék. Kritika soudobých přístupů. Praha: Sociologické nakladatelství.

Ingold, Tim, ed. (2002): Companion Encyclopedia of Anthropology. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203036327

Jandourek, Jan (2012): Slovník sociologických pojmů. 610 hesel. Praha: Grada, 2012.

Kroeber, Alfred L. – Kluckhohn, Clyde (1952): Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge: Peabody Museum of American Archeology and Ethnology.

Kroeber, Alfred L. – Kluckhohn, Clyde (1969/1970): Kritický nástin systémů a definic kultury. 1., 2. svazek. Brno: Krajské osvětové středisko.

Kuper, Adam (2000): Culture. The Anthropologists' Account. Cambridge: Harvard University Press.

Levine, Donald N. (1968): The Flexibility of Traditional Culture. Journal of Social Issues, 24(4), 129–141. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1968.tb02318.x

Levinson, David – Ember, Melvin, eds. (1996): Encyclopedia of Cultural Anthropology. New York: Henry Holt.

Linhart, Jiří – Vodáková, Alena, eds. (1996): Velký sociologický slovník. II. P–Ž. Praha: Karolinum.

Lipo, Carl P. – O’Brien, Michael J. – Collard, Mark – Shennan, Stephen J., eds. (2017): Mapping our Ancetors. Phylogenetic Approaches in Anthropology and Prehistory. London and New York: Routledge.

Mace, Ruth – Holden, Clare J. – Shennan, Stephen, eds. (2016): The Evolution of Cultural Diversity. A Phylogenetic Approach. London and New York: Routledge.

Malina, Jaroslav, ed. (2011): Encyklopedie antropologie. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. (online). https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/antropol/web/index.html

Morin, Olivier (2016): How Traditions Live and Die. Foundations of Human Interaction. Cambridge: Oxford University Press.

Ovčáčková, Lenka, ed., et al. (2017): O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Praha: Academia.

Rapport, Nigel – Overing, Joanna (2004): Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts. London: Routledge.

Redfield, Robert (1953): The Primitive World and its Transformations. Ithaca: Cornell University Press.

Redfield, Robert (1956): Peasant Society and Culture. An Anthropological Approach to Civilization. Chicago: University of Chicago Press.

Richerson, Peter – Boyd, Robert (2012): V genech není všechno aneb Jak kultura změnila evoluci člověka. Praha: Academia.

Shanklin, Eugenia (1981): Two Meanings and Uses of Tradition. Journal of Anthropological Research, 37(1), 71–89. https://doi.org/10.1086/jar.37.1.3629516

Shils, Edward (1981): Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

Sidky, Homayun (2004): Perspectives on Culture. A Critical Introduction to Theory in Cultural Anthropology. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Soukup, Martin (2011): Kultura. Biokulturologická perspektiva. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Soukup, Martin (2018): Antropologie. Teorie, koncepty a osobnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Soukup, Václav (2004): Dějiny antropologie. Praha: Karolinum.

Soukup, Václav (2011): Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál. https://doi.org/10.5817/AI2011-1-31

Tylor, Edward. B. (1871): Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. London: J. Murray.

Vodáková, Alena – Vodáková, Olga – Soukup, Václav, eds. (2000): Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství.

Winthrop, Robert H. (1991): Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. Westport: Greenwood Press.

https://doi.org/10.5817/AI2020-1-43