The Content Analysis Of Dutch PE Projected Curricula From Perspective Of Chosen Curricula Factors Of Quality: Comparison With Czech PE Projected Curricula

Michal Lupač

Abstract

The study analyses the Dutch PE curricula documents and compares them with the Czech PE curriculum. Our research focuses mainly on the selected quality factors of internal congruence and instructional quality. The methodology is based on the qualitative (case oriented) problem approach and the comparison of the analysed documents. We present the educational content comparison of the selected curricula papers and highlight their similarities and differences. The study results indicate a higher rate of the instructional quality and internal congruence of the Dutch documents compared to the Czech documents.

Keywords

physical education in the Netherlands; physical education in the Czech Republic; curriculum; comparison; internal congruence; instructional quality

Full Text:

References

Show references Hide references

Buhren, C. (2004). Schulqualitätsentwicklung – Referenzpunkte für den Schulsport? In Qualitätsentwicklung im Schulsport, 3. Europäisches Schulsportforum. Retrieved from http://eads.de/cms/upload/downloads/schriften/akademie-schrift24s.1-192.pdf

Crum, B. (1991). Competing orientations for PE curriculum development: the trend towards a consensus in the Netherlands and an international comparison. In: T. Williams, L. Almond & A. Sparks (Eds.), Sport and physical activity: Moving towards excellence (s. 85–93). London: E & FN Spon.

Crum, B. (1993). A critical review of competing physical education concepts. In J. Mester (Ed.), Current and future perspectives (s. 516–533). Aachen: Meyer & Meyer.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31.https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Egger, K., Kühnis, J. B., Nussbaum, P., & von Däniken, P. (2002). Qualität des Sportunterrichts: Projektbericht. Bern: Schriftenreihe des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universität Bern.

Eurydice (2013). Tělesná výchova a sport ve školách v Evropě. Retrieved from https://8e6083c5e5b47fbfcf90c1b6bab6fa03d-fd2cc1a.googledrive.com/host/0B3x8X77RaMBPdGxkNEc0SHZBc00/CS/EC3113672CSN_002.pdf

Eurydice. (2014). Special Eurobarometr 412: Sport and Physical Activity. Retrieved from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf

Eurydice (2015). Overview Netherlands. Eurydice. Retrieved from https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Redirect

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Habrdlová, M. (2013). Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Holmes, B. (1981). Comparative education: Some consideration of method. London: Unwin Hyman.

Holmes, B. (1991). Comparative Education Methodology and Physical Education. In Standeven, J., Hardman, K. & Fisher, D. (Eds.), Sport for all: Into the 90s (s. 19-32). Aachen: Meyer & Meyer.

Hrubý, D. (2011). Kurikulární reforma přišla pozdě. Pedagogická orientace, 21(4), 474–480.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Doskočilová, M., Ducháčková, G., Janko, T., Zlatníček, P. (2010). Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido.

Janík, T., Knecht, P., & Kubiatko, M. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P, & Němec, J. (2010b). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9-35. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.109

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kuhn, J. (2011). Kurikulární reforma v poločase. Pedagogická orientace, 21(4), 480–486.

Liu, B. (2008). Zeitgenössische deutsche und chinesische Sportpädagogik im Vergleich: Ausgewählte Beispiele. (Dissertation Theses, Deutsche Sporthochschule Köln, Köln, Germany). Retrieved from http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/13278/Liu_umd_0117E_13491.pdf;jsessionid=C4102558DB925E3CEDAC6FAE3DA11290?sequence=1

Lupač, M. (2013). Východiska pro tvorbu výzkumného nástroje pro komparativní výzkum kurikulárních dokumentů tělesné výchovy. In T. Janík & K. Pešková, et al., Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům (s. 47–58). Brno: Masarykova univerzita.

Lupač, M. (2014). Kategoriální systém jako nástroj pro komparaci kurikulárních dokumentů tělesné výchovy. In K. Pešková. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (s. 13–23). Brno: Masarykova univerzita.

Missler, R., & Groenveld, R. (2014). Key Figures 2009-2013: Education, Culture and Science. The Hague: Dutch Ministry od Education, Culture and Science.

MŠMT. (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Naul, R. (2003). Koncepce školní tělesné výchovy v Evropě. Česká kinantropologie, 7(1), 39-53.

Pühse, U., & Gerber, M. (Eds.). (2005). International Comparation of Physical Education. New York: Mayer & Mayer.

Richter, CH. (2006). Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit. Aachen: Meyer & Meyer.

Schiro, M. (2008). Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Los Angeles: Sage.

SLO. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Den Haag: Delta Hage. Retrieved from http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/download

SLO. (2011). Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs. Den Haag: Delta Hage.

Stake, R. E. (1972). Verschienede Aspekte pädagogischer Evaluation. In Wulf, Ch., Evaluation. Beschreibung und Bewertung von Unterricht, Curricula und Schulversuchen (pp. 92–112). München: R. Piper & Co. Verlag. Retrieved from http://www.pedocs.de/volltexte/2009/1513/pdf/evaluation_D_A.pdf

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Albert.

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Váňová, M. (1998). Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.

Vlček, P. (2009). Komparativní kinantropologie. Česká kinantropologie, 13(1), 82–95.

Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických: Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido.

Vlček, P., & Mužík, V. (2012). Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie, 16(1), 31–45.

Vlček, P. (2015). Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace, 25(3), 394–412. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-394

Vlček, P. (2016). Comparative physical education – some methodological considerations from social sciences perspective. Sborník z 10. mezinárodní kinantropologické konference (v tisku).

Vollstädt, W., Tillmann, K. J., Rauin, U., Höhmann, K., & Tebrügge, A. (1999). Lehrpläne im Schulalltag. Eine empirische Studie zur Akzeptanz und Wirkung von Lehrplänen in der Sekundarstufe I. Opladen: Leske + Budrich.

Wooning, Ch. (2004). The Education System in the Netherlands 2003. Dutch Eurydice Unit, Netherlands Ministry of Education, Culture and Science. Retrieved from http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2004/netherlands.pdf

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-2


Crossref Cited-by (4)

The listed references are provided by Cited-by (Crossref service) and thus do not represent the full list of sources citing the article.

1. Tělesná výchova v kurikulu Anglie: komparace s RVP ZV
Michal Lupač
Pedagogická orientace  vol: 29,  issue: 3,  first page: 261,  year: 2019  
https://doi.org/10.5817/PedOr2019-3-261

2. A quality framework for assessing the designed curriculum – a basis for the Czech PE curriculum revision
Petr Vlček
AUC KINANTHROPOLOGICA  vol: 56,  issue: 1,  first page: 47,  year: 2020  
https://doi.org/10.14712/23366052.2020.6

3. Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice
Martina Habrdlová, Michal Lupač, Petr Vlček
Pedagogická orientace  vol: 27,  issue: 3,  first page: 449,  year: 2017  
https://doi.org/10.5817/PedOr2017-3-449

4. Analysis of the Swedish PE curricula: A comparison with the Czech curricula documents
Michal Lupač
Tělesná kultura  vol: 41,  issue: 1,  first page: 25,  year: 2018  
https://doi.org/10.5507/tk.2018.003Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.