The Effect Of Intervention Program On Selected Condition And Coordination Abilities At Observed Individuals At The Period Of Seniority (Case Study)

Vol.5,No.1(2011)

Abstract

The case study deals with the influence of a six-month intervention program into the change of the level of static and dynamic balance, orientation in space and the strength of lower limbs of selected individuals in the later stages of life. These abilities are considered to be limiting in the elderly. The study was shaped by four individuals, two men and two women at the ages of 88, 83, 81, 82. Data was obtained through the monitoring of locomotive abilities. Six selected motoric tests were conducted and data was obtained before and after the intervention. This intervention locomotive programme lasted for six months and was carried out twice a week for 60 minutes. The study was to collect information regarding state of health and lifestyle, which could influence observed abilities of individuals. The level of static balance got worse for three of the subjects after pointed exercises. This ability was proved as the most susceptible by health problems and the aging process. None of the subjects showed any decrease in the level of dynamic balance, space orientation or the strength of lower limbs. It is not possible to generalise the findings but they do suggest it is a contributing factor to the quality of life for these individuals.


Keywords:
senior; condition abilities; coordination abilities; intervention programme
References

BROWN, S.; MARTINEZ, M. J.; PARSONS, L. M. Th e neutral basis of human dance. Cereb Cortex, 2006.

FETZ, F. Sensomotorisches Gleichgewicht im Sport. Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1987. ISBN 3-215-06758-7.

DROPČOVÁ, V. Koordinačné schopnosti faktorom rozvoja pohybových zručností v rytmickej gymnastike. Teor. praxe těl. vých., 1987. roč. 35, č. 11, s. 682- 685.

HAVLÍČKOVÁ, L. et al. Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum UK, 2004. ISBN 80-7184-875-1.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

CHYTRÁČKOVÁ, J. Sledování výkonnosti československé mládeže v letech 1980–1984. In Ontogeneze lidské motoriky. Praha: Olympia, 1985, s. 119–123.

JAVŮREK, J. Balancování ve stoji I–III. Teor. praxe těl. vých. , 1988. roč. 36, č. 5–7, s. 284–287.

KLÁROVÁ, R. et al. Pojď si hrát s netradičním náčiním. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1993.

KLÁROVÁ, R. Rozvoj koordinačních schopností dětí mladšího školního věku. Habilitační práce. Brno: Masarykova univerzita. 1999.

KLEVETOVÁ, D.; DLABAČOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2169-9.

KOPŘIVOVÁ, J. Význam pohybu v procesu stárnutí. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 65. ISBN 80-210-3863-2.

KOSTADINOVÁ, A. Vztah motorické docility a vybraných psychických dispozic u gymnastek mladšího školního věku. Kandidátská disertační práce. Praha: FTVS UK, 1989.

MĚKOTA, K. Měření a testy v antropomotorice III. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1979.

MOENHLE, A. Praktikum der Elektronystagmographie und Cranio-Corpo-Graphie. Berlin: Quintessenz Verlags GmbH, 1987. ISBN 3 87652 990 5.

MUESEL, H.; BEWEGUNG, J. Sport und Gesundheit im Alter. Gerontologie – Geriatrie. Wiesbaden: Meyer, 1996.

RHEINWALDOVÁ, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-828-8.

RIKLI, R. E.; JONES, C. J. Senior fi tness test manual. United Kindgdom: Human kinetics, 2001. ISBN 0-7360-3356-4.

ŠIMONEK, J., ZAPLETALOVÁ, L. Koordinačné schopnosti. In Koordinačné schopnosti. Bratislava: ÚV ČSZTV, 1985.

ŠTILEC, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-920-8.

WILHELM, Z. et al. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-2837-8.

ZIMMELOVÁ, P. Úrazy seniorů – prevence a příčiny. Prevence úrazů, otrav a násilí. Praha: 2005. ISSN 1801-0261.

Metrics

0

Crossref logo

0


358

Views

248

PDF (Čeština) views