Development Of Flexibility Like Component Of Health Related Fitness

Vol.5,No.1(2011)

Abstract

This article examines to problems of flexibility with the aim to provide a review of development and diagnostics of flexibility in terms of health-related fitness. It supports the importance of the equilibration of optimal level of flexibility and increasing the range of motion in the joint-muscle unit. This study expands the results of scientific works comparing the effects of single stretching methods and varieties of flexibility development by healthy persons in physical training. To maintain optimal flexibility; it is recommended to integrate stretching exercises into long-term motion intervention programs thereby upping fitness. Effective methods for beginners appear to be the static stretching method and for persons with higher performance, PNF is the suitably preferred method.


Keywords:
health related fitness; flexibility; development and evaluating of flexibility
References

AAHPERD. Health-related physical fi tness test manual. 1st ed. Reston, VA: Aahperd, 1980.

ALTER, J. M. Strečink: 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-763-X.

BANDY, W. D., IRION, J. M., BRIGGLER, M. Th e eff ect of static stretch and dynamic range of motion training on the fl exibility of the hamstring muscles. J Orthop Sports Phys Th er, 1998, vol. 7, n. 4, p. 295-300. https://doi.org/10.2519/jospt.1998.27.4.295

BEEBLE, B. B., MANN, C. L. A comparison of two warm-ups on joint range of motion. J Strength Cond Res, 2007, vol. 21, no 3, p. 776-779.

BLAHUŠOVÁ, E. Strečink 333 cviků a 31 sestav pro všechny. Praha: Wellness E. B., 2005.

BOUCHARD, C., SHEPARD, R. Physical activity, fi tness and health: Th e model and key concepts. In BOUCHARD, C., SHEPARD, R., and STEPHENS,T.. Physical activity, Fitness and Health. 1st ed. Champaign: Human Kinetics, 1994, p. 77-88.

BOUCHARD, C. et al. Genetics of fi tness and physical performance. 1st ed. Champaign: Human Kinetics, 1997. ISBN 0-87322-951-7.

BUDDEUSOVÁ, N. Analýza vybraných ukazatelů zdatnosti cvičících a necvičících žen středního a staršího věku. Kand. dis. práce. Praha: FTVS – UK, 1967.

BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jejích složek. Těl. Vých. Sport Mlád., 1995, roč. 61, č. 5, s. 6–9.

BUNC, V. Zdatnost. In NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 12–16. ISBN 80-247-1191-5.

BURSOVÁ, M., RUBÁŠ, K. Základy teorie tělesných cvičení. 1. vyd. Plzeň: ZČU, 2001. ISBN 80-7082-822-6.

BUZKOVÁ, K. Strečink: 240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0948-1.

CORBIN, C., PANGRAZI, R. Are American children and youth fi t? Res. Quart. Exerc. Sport, 1992, vol. 63, no. 2, p. 96-106. https://doi.org/10.1080/02701367.1992.10607566

CORNELIUS, W. L., EBRAHIM, K., WATSON, J., HILL, D. W. Th e eff ects of cold application and modifi ed PNF stretching techniques on hip joint fl exibility in college males. Res Q Exerc Spor, 1992, vol. 63, n. 3., p. 311-314.

DAVIS, D. S., ASHBY, P. E., McCALE, K. L., McQUAIN, J. A., WINE, J. M. Th e eff ectiveness of 3 stretching techniques on hamstring fl exibility using consistent stretching parameters. J. Strength Cond. Res., 2005, vol. 19, no. 1, p. 27-32.

DOCHERTY, D. Field tests and test batteries. In DOCHERTY, D. (ed.). Measurement in pediatric exercise science. 1st ed. Champaign: Human Kinetics, 1996, p. 285-334.

DOSTÁLOVÁ, I., MIKLÁNKOVÁ, L. Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: HANEX, 2005. ISBN 80-85783-47-9.

HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností. PF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. ISBN 978-80-8083-950-5.

HNÍZDIL, J. Zdravotně orientovaná zdatnost. Elektronický učební text [online]. Ústí nad Labem: PF

UJEP, 2003. Publikováno 23.9.2010 [cit. 2010-09-15]. Dostupný z WWW: <http://pf.ujep.cz/ktv/hnizdil/antropo/ZOZ/ZOZ.html>.

HOLT, L. E., TRAVIS, T. M., OKITA, T. Comparative Study of Th ree Stretching Techniques. Perceptual and Motor Skills. 1970, vol. 31, p. 611.

CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1987.

KASA, J. Športová kinantropológia: terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: SVSTVŠ a FTVŠ UK, 2001. ISBN 80-968252-8-3.

KOLÁŘ, P. Funkční poruchy hybného systému. In KUČERA, M.et al. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, 1996, s. 189–196.

KOS, B. Metody měření kloubní pohyblivosti v tělovýchovné praxi a ve vědeckém výzkumu. Teor. Praxe těl. Vých., 1964, roč. 12/11, s. 503–510.

KOVÁŘ, R. Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví. Česká kinantropologie, 2001, roč. 5., č. 1., s. 49–57.

KRAUS, H., HIRSCHLAND, R. Minimum muscular fi tness tests in school children. Res. Quart. Exerc. Sport, 1954, vol. 25, n. 5, p. 178.

KURZ, T. Stretching scientifi cally: A quide to fl exibility training. 3rd ed. Island Pond, VT: Stadion, 1994.

KUTA, I., EISELT, E. Vliv tělesných cvičení na kloubní pohyblivost mužů pokročilého věku při různém tělovýchovném režimu. Teor. Praxe těl. Vých., 1965, roč. 13, č. 1, s. 22–28.

MALINA, R. et al. Growth, maturation and physical activity. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2004. ISBN 0-88011-882-2.

MĚKOTA, K. Koordinační schopnosti a fl exibilita. In MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. (ed.). Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005. II. část, s. 55-113.

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: FTK UP, 2005.

MORROW, J. et al. Measurement and evaluation in human performance. 3rd ed. Champaign: Human Kinetics, 2005. ISBN 0-7360-5540-1.

MRAKOVIČ, M. et al. Developmental characteristics of motor and functional abilities in primary and secondary school pupils. Kinesiology, 1996, vol. 28, no. 2, p. 62-70.

NOVOTNÁ, V. Flexibilita. In NOVOTNÁ, V. , ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. (ed.) Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 32–36. ISBN 80-247-1191-5.

O‘SULLIVAN, K., MURRAY, E., SAINSBURY, D. Th e eff ect of warm-up, static stretching and dynamic stretching on hamstring fl exibility in previously injured subjects. BMC Musculoskelet Disord, 2009, vol. 16, no. 4, p. 10-37.

PATE, R. Th e evolving defi nition of physical fi tness. QUEST, 1988, vol. 40, p. 174-189.

PISTOTNIK, B. Flexibility. In Antropomotorika 1998. Banská Bystrica. Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 1998.

PLOWMAN, S. Muscular strength, endurance and fl exibility assessments. In WELK, G., ROSEMBAUM, D., HENNING, E. M. Th e infl uence of stretching and warm-up exercises on Achilles tendon refl ex activity. Journal of Sports Science, 1995, vol. 13, no. 6, p. 481-490.

ROSEMBAUM, D., HENNING, E. M. Th e infl uence of stretching and warm-up exercises on Achilles tendon refl ex activity. Journal of Sports Science, 1995, vol. 13, no. 6, p. 481-490. https://doi.org/10.1080/02640419508732265

STREŠKOVÁ, E. Efektívnosť aplikácie rozných metód strečingu. In Zborník z 5. roč. Konferencie Telesná výchova a šport na univerzitách. Nitra: Slov. poľnohosp. univerzita, 2007.

SUCHOMEL, A. Příspěvek ke standardizaci vybraných motorických testů baterie Fitnessgram. In

SUCHOMEL, A., VOLF, M. Tělesná výchova a sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference – Liberec 24.–25.6. 2004. 1. vyd. Liberec: TU, s. 345–350.

ŠEBEJ, F. Strečing. Bratislava: Šport, 1989. ISBN 80-8065-019-5.

WELK et al. FITNESSGRAM reference quide [online]. 1st ed. Dallas: Th e Cooper Institute, 2002 [cit. 2010-09-16]. Dostupný z WWW: <http://fitnessgram.net/home/>.

ZACHAZEWSKI, J.E. Flexibility for sports. In SANDERS, B. (ed.). Sports physical therapy, 1990, s. 201-238.

ZÍTKO, M., BENEŠOVÁ, M., VEJRAŽKOVÁ, D., HROZA, J. Posouzení tělesné zdatnosti. Příloha časopisu Pohyb je život [online]. 2003 [cit. 2010-09-16]. Dostupný z WWW: <http://www.csts.cz/www/clanky/dance/lit.htm>.

Metrics

0


534

Views

739

PDF (Čeština) views