Úloha školského psychológa pri príprave a supervízii rovesníckych mediátorov v základnej škole

Michaela Souček Vaňová

Abstrakt

V príspevku je analyzovaný význam odbornej činnosti školského psychológa v procese prípravy školských rovesníckych mediátorov na druhom stupni základnej školy. Charakterizované sú špecifiká školskej mediácie, priebeh mediačného procesu, ako aj osobnosť mediátora a jeho mediačné zručnosti. Popísaný je proces výberu, tréning a supervízia školských rovesníckych mediátorov. Akcent je kladený na konkrétnu úlohu školského psychológa ako odborníka v jednotlivých etapách prípravy rovesníckych mediátorov. Vytvorený model systematickej prípravy rovesníckych mediátorov môže slúžiť ako inšpirácia a praktický návod nielen pre školských psychológov, ale aj sociálnych pedagógov, výchovných poradcov či koordinátorov prevencie.

Bibliografická citace

Vaňová, M. S. (2019). Úloha školského psychológa pri príprave a supervízii rovesníckych mediátorov v základnej škole. Školský psychológ/Školní psycholog, 20(2), 34-49. Získáno z https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/13096

Plný Text: