Seminář na téma "Volební právo a volební systémy" v Bonnu

Roč.3,č.1(1995)

Abstrakt
Ve dnech 5. - 7. února 1995 proběhl v Thomasbergu u Bonnu ve ško­lícím středisku Némeckého úřednického svazu (BISOWE des DBB - Bildungsdi­enst, Sozialwerk und Akademie des Deutschen Beamtentums) seminář (označe­ný jako workshop) na téma "Volební prá­vo a volební systémy", které spolu s uve­deným Svazem zajišťovalo Spolkové mi­nisterstvo vnitra a Ministerstva vnitra ČR (civilně správní úsek). Díky posled­ně uvedené instituci jsem se měl mož­nost této užitečné akce zúčastnit. Vý­klad německých účastníků a společná dis­kuse k jednotlivým otázkám, které velmi často byly oněmi příslovečnými otázka­mi "společného zájmu" byl obecně orien­tován na následující témata.

Stránky:
232–233
Metriky

219

Views

166

PDF views