Ještě k článku "K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost" (č. V/1994)

Roč.3,č.1(1995)

Abstrakt
V předchozím čísle tohoto časopisu byl publikován můj článek, který se zabýval důsledky interpretace pojmu podnikatelská činnost v občanském soudním řádu. Stať převážně diskusně, místy až polemicky laděná vycházela, vedle vlastní zkušeností, z judikátů vydaných v roce 1993 a publikovaných v roce následujícím - tehdy byla také sepsána. Problematika v článku analyzovaná však prochází v soudní praxi dynamickým vývojem a v současné době již je možné se pokusit, na rozdíl od jen naznačených řešení ve zmíněné stati, o obecnější závěry. Proto považuji za vhodné se k článku vrátit.

Stránky:
162–165
Metriky

354

Views

90

PDF views