Poznámky ke vztahu práva Evropského spole­čenství a práva jednotlivých členských státu v oblasti ochrany hospodářské soutěže

Roč.3,č.1(1995)

Abstrakt
Většina členských států ES má kromě společných i svá vlastní pravidla ochrany hospodářské soutěže. Tato národní pravidla mohou posoudit určitou protisoutěžní praktiku z hlediska jejího účinku na trh příslušného členského státu. V důsled­ku toho se jedna a tatáž praktika může stát předmětem paralelního řízení - jak před Komisí Evropského Společenství (dále jen komise) podle komunitárního práva, tak před příslušným národním soutěžním úřadem podle národní legislativy. Oba právní režimy se mohou kumulovat a mohou vést i k rozdílným právním posouzením urči­tého protisoutěžního jednání. Vzniká tedy otázka, jak rozřešit případný rozpor mezi komunitárním právem a právem členského státu.

Stránky:
151–157
Metriky

355

Views

117

PDF views