Postavení a účinky mezinárodních smluv v právu Evropských společenství

Monika Novotná

Abstrakt

Tento článek si klade za cíl objasnit postavení a účinky mezinárodních smluv uzavíraných Společenstvím, jakož i Společenstvím a jeho členskými státy, z pohledu práva Evropských společenství. Tento pohled "z druhé strany" byl zvolen především vzhledem ke skutečnosti, že ambice ČR ohledně členství v Evropské unii by se měly odrazit nejenom v politických přístupech, ale především ve sžití se s právním řádem tohoto zvláštního subjektu a trvalé přítomnosti hlediska Společenství v řešení právních problémů, s nimiž se potýkáme.

Bibliografická citace

NOVOTNÁ, Monika. Postavení a účinky mezinárodních smluv v právu Evropských společenství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 111-118. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9446

Plný Text: