Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice

Jakub Valc

Abstrakt

Otázkami souvisejícími s počátkem lidského života a jeho statusem v průběhu prenatálního vývoje se již od nepaměti zabývají odborníci nejen z oblasti biologie, filozofie či etiky, ale také právní vědy. V tomto ohledu se diskuze zaměřuje zejména na zodpovězení výchozí otázky, zda je již embryo či plod nositelem práva na život. Nelze však opominout, že každý začátek života má přirozeně také svůj konec. Z toho důvodu je nutné zabývat se tím, zda je nasciturovi poskytována náležitá ochrana za předpokladu, že se nedožije porodu. Přestože nebyla v minulosti věnována této problematice zvýšená pozornost, v ČR ke změně došlo v souvislosti s přijetím novely zákona o pohřebnictví a souvisejících právních předpisů, která se zásadním způsobem dotkla rovněž oblasti nakládání s pozůstatky dítěte, které se nedožilo porodu, včetně jeho postmortální ochrany. Cílem článku je analýza dotčené právní úpravy, a to včetně její komparace s právními předpisy, které poskytují nasciturovi během života odlišnou úroveň právní ochrany než po smrti.

Bibliografická citace

VALC, Jakub. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 4, s. 629–647. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9423

Klíčová slova

Nasciturus; právní status; plod po potratu; mrtvě narozené dítě; postmortální ochrana.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Budou mít rodiče právo na pohřbení mrtvě narozených dětí a vzniknou v Česku soukromé hřbitovy? Ombudsman: Veřejný ochránce práv [online]. Publikováno 15. 7. 2015 [cit. 11. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/budou-mit-rodice-pravo-na-pohrbeni-mrtve-narozenych-deti-a-vzniknou-v-cesku-soukrome-hrb/

CARBONE, Giorgio. Lidské embryo: někdo, nebo něco?. In: ČERNÝ, David (ed.). Lidské embryo v perspektivě bioetiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 17-26. ISBN 978-80-7357-648-6.

ČERNÝ, David a MartinaJURIGOVÁ. Lidské embryo v perspektivě bioetiky. In: ČERNÝ, David et al. (eds.). Lidské embryo v perspektivě bioetiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 87-92. ISBN 978-80-7357-648-6.

CONDIC, Maureen L. When Does Human Life Begin? A Scientific Perspective. The Westchester Institut: For Ethics and Human Person [online]. 2008, roč. 1, č. 1, s. 5-6 [cit. 27. 5. 2018]. Dostupné z: https://bdfund.org/wp-content/uploads/2016/05/wi_whitepaper_life_print.pdf

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslanecká sněmovna České republiky [online]. S. 34-35 [cit. 11. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/11/66/00116674.pdf

Důvodová zpráva k NOZ (konsolidované znění). Justice.cz [online]. © 2013–2015, Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 3. 6. 2018]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf

ERK, Christian. Potential Persons or Persons with Potential? A Thomistic Perspective. Ethics in Biotechnologies [online]. 2012, roč. 5, č. 3, s. 106-109 [cit. 29. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.bioethica-forum.ch/docs/12_3/07_Erk.pdf

FIALA, Josef et. al. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 133-134. ISBN 978-80-7478-370-8.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Interrupce – stále aktuální problém. Moderní babictví [online]. 2004, č. 3, s. 1 [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2004-3/?pdf=148

HIRVONEN, Ewa. Polish Abortion Tourism. Laurea [online]. 2017, s. 6-7 [cit. 31. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138222/thesis_Ewa_Hirvonen.pdf?sequence=1

Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Vo%20France%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61887%22]}

KOTRLÝ, Tomáš. Pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí v České republice. In: STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL (eds.). Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením [online]. Brno: Bios – sdružení pro bioetiku, 2013, s. 76 [9. 6. 2018]. ISBN 978-80-905358-1-7. Dostupné z: http://nejmensiznas.cz/wp-content/uploads/2014/05/sbornik2013.pdf

KOTRLÝ, Tomáš a Jana VALIŠOVÁ. Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem. In: STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL (eds.). Nejmenší z nás: konference o právní ochraně osob před narozením [online]. Moravská Ostrava: Bios – společnost pro bioetiku, 2016, s. 140-141 [cit. 7. 6. 2018]. ISBN 978-80-905358-4-8. Dostupné z: http://nejmensiznas.cz/wp-content/uploads/2016/06/sbornik2015.pdf

KRATOCHVÍL, Miroslav. Text návrhu na zrušení zákona o umělém přerušení těhotenství. In: STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL (eds.). Nejmenší z nás 2015. Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením [online]. Moravská Ostrava: Bios, 2016, s. 15–36 [cit. 2. 6. 2018]. ISBN 978-80-905358-4-8. Dostupné z: http://nejmensiznas.cz/wp-content/uploads/2016/06/sbornik2015.pdf

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2630/07. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 4. 12. 2007, sp. zn. PL. ÚS. 12/01. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Nařízení ministra zdravotnictví č. 8/1955 Sb., o pohřebnictví, ve znění do 30. 6. 1966. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Office of the High Commissioner for Human Rights. Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff [online]. s. 5 [cit. 27. 5. 2018]. dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf

Rozhodnutí Komise pro lidská práva ze dne 19. 5. 1992, stížnost č. 17004/90. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1759.

Rozsudek ESLP ze dne 12. 6. 2014, stížnost č. 50132/12, Marić proti Chorvatsku. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2250132/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-144681%22]}

Rozsudek ESLP ze dne 14. 5. 2008, stížnost č. 55525/00, Hadri Vionnet proti Švýcarsku. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2255525/00%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-85078%22]}

Rozsudek ESLP ze dne 26. 6. 2014, stížnost č. 65192/11, Mennesson proti Francii. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2265192/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145389%22]}

Rozsudek ESLP ze dne 26. 6. 2014, stížnost č. 65941/11, Labassee proti Francii. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2265941/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145378%22]}

Rozsudek ESLP ze dne 8. 7. 2004, stížnost č. 53924/00, Vo proti Francii. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%C4%8D.%2053924/00%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61887%22]}

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2018, č. j. 30 Cdo 3361/2007. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Rozsudek Nejvyššího soudu Irska ze dne 5. 5. 1992, sp. zn. [1992] IESC 1, [1992] 1 IR 1. In: Bailii: British and Irish Legal Information Institute [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1992/1.html

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. 10. 1991, věc C-159/90. In: Eur-lex [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:933f9cc8-d29d-43d6-9b92-8fe519950093.0002.03/DOC_1&format=PDF

Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 24. 1. 2017, stížnost č. 25358/12, Paradiso a Campanelli proti Itálii. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2225358/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-170359%22]}

Rozsudek ESLP ze dne 10. 4. 2007, stížnost č. 6339/05, Evansová proti Spojenému království. In: HUDOC: European Court of Human Rights [online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%226339/05%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-80046%22]}

Sdělení č. 209/1992 Sb., o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

SOBEK, Tomáš. Paradox zabitého plodu. Jiné právo [online]. Publikováno 28. 2. 2011 [cit. 4. 6. 2018]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/tomas-sobek-paradox-zabiteho-plodu.html

Tobit [online]. @ 2014 [cit. 9. 6. 2018]. Dostupné z: http://tobit.cz/

Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2008, sp. zn. III. ÚS 1972/08. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 1994, sp. zn. III. ÚS 169/94. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

VALC, Jakub. Asistovaná reprodukce a její vliv na právní status (nad)počatého embrya či dospívajícího dítěte. Časopis zdravotnického práva a bioetiky [online]. 2017, roč. 7, č. 3, s. 29-30 [cit. 4. 6. 2018]. Dostupné z: http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/152/132

VALC, Jakub. Hodnotové pojetí a právní ochrana nenarozeného života v kontextu biomedicínského vývoje. Jurisprudence, 2017, roč. 26, č. 4, s. 17. ISSN 1802-3843.

VALC, Jakub. Právní status nascitura v kontextu divergence soukromoprávní a veřejnoprávní regulace. In: STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL (eds.). Nejmenší z nás: konference o právní ochraně osob před narozením. Moravská Ostrava: Bios – společnost pro bioetiku, 2017, s. 39-40. ISBN 978-80-905358-6-2.

VALIŠOVÁ, Jana a Tomáš KOTRLÝ. Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které zemřely před narozením. In: STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL (eds.). Nejmenší z nás: konference o právní ochraně osob před narozením [online]. Moravská Ostrava: Bios – společnost pro bioetiku, 2014, s. 239-242 [cit. 12. 6. 2018]. ISBN 978-80-905358-2-4. Dostupné z: http://nejmensiznas.cz/wp-content/uploads/2014/10/sbornik2014.pdf

VETEŠNÍK, Pavel, Eva STRÁNSKÁ a Jaroslav ŠEJVL. Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 4. ISBN 978-80-7478-680-8.

Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Vyhláška č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého). In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, ve znění do 31. 12. 2001. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 70. ISBN 978-80-7357-750-6.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění do 31. 3. 2012. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění do 31. 8. 2017. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění do 31. 8. 2017. In: ASPI [právní informační informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31. 12. 2013. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 25. 6. 2018].

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-3


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice
Jakub Valc
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 26,  číslo: 4,  první strana: 629,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-3