Historie a současnost rozhodčího řízení v České republice

Ilona Schelleová, Karel Schelle

Abstrakt

Od 1. ledna 1995 vstoupil v účinnost nový zákon o rozhodčÍm řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., jenž nahradil zejména třicet let platný zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu roz­hodčích nálezů. Nová právní úprava vrátila zejména našim podnikatelům možnost řešit své spory mimosoudně, rozhodčím řízením, což do konce roku 1994 bylo možné jen ve sporech s mezinárodním prvkem. Citovaný zákon znovu upravil i postave­ní stálých rozhodčích soudů. Tyto rozhodčí orgány nejsou v našem právním řádu zdaleka novým institutem, ale mají svoji dlouholetou tradici.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Historie a současnost rozhodčího řízení v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 168-185. [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9406

Plný Text: