Problémy sociální kontroly a práva jako nástroje sociální kontroly

Martina Urbanová

Abstrakt

Sociální kontrola, která se zabývá prevencí a reakcí na odchylku od žádaných způsobů chování, by se měla zabývat protiklady, které vznikají mezi jedincem a společností a společností a jedincem. Nesmí se, jak se to obvykle stává, omezit pouze na ten první. Již ona poněkud vágní formulace "žádané způsoby chování" provokuje přece otázku po konkrétních nositelích tohoto přání, tedy po oněch osobách nebo skupinách, v jejichž zájmu tyto normované způsoby chování právě jsou. Ukazuje se, že obvyklý odkaz na společnost má často pouze ideologickou funkci. I z tě­chto důvodů se nemají úvahy o sociální kontrole koncetrovat výlučně na reaktivní sociální kontrolu, to je kontrolu schopnou reagovat až na něco a opomíjet aktivní kontrolu.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina. Problémy sociální kontroly a práva jako nástroje sociální kontroly. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 3, s. 161-167. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9405

Plný Text: