Účinný důkaz v trestním řízení de lege lata

Roč.3,č.3(1995)

Abstrakt
Otázkám účinnosti důkazů je věnována v odborné literatuře pozornost především v souvislosti s problematikou dokazování. Jedná se o práce našich předních trestně­ právních odborníků, ať již monografií či časopiseckých článků.

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout širší odborné veřejnosti základní přehled o problematice účinnosti důkazů v trestním řízení, a to na základě poznatků shromážděných z české odborné literatury, a především rozhodovací praxe Nejvyšších soudů České republiky.

Autor provedl průzkum zaměřený na poznání posuzování otázek účinnosti důkazů soudní praxí. Za tím účelem analyzoval soubor judikátů za léta 1974 až 1994.


Stránky:
65–80
Metriky

481

Views

306

PDF views