Konkursní a vyrovnací řízení v České republice

Roč.3,č.3(1995)

Abstrakt
Publikace rozebírá hlavni myšlenky současné právní Úpravy konkursního a vy­rovnacího řízeni, jež je zakotvena v zákoně č. 328/1991 ze dne ll. července 1991, který byl novelizován zákonem č. 471/1992 Sb. z 9. října 1992 (první novela) a zákonem České republiky č. 122/1993 Sb. z 25. března 1993 (druha novela). Ve Slovenské republice byl federální konkursní zákon novelizován zákonem č. 91/1993 Zb. z 26. března 1993 a zákonem č. 122/1.993 z 19. května 1993.

Zákon o konkursu a vyrovnáni je systematicky strukturován do čtyř části. V prv- ní(§§ 1-3) je vymezen účel zákona, vymezeny pojmy atd. Druhá část je věnována konkursnímu řízení(§§ 4-45). Třetí část obsahuje právní úpravu vyrovnacího řízení(§§ 46-52). Poslední čtvrtá část zahrnuje společná, přechodná a ustanoveni.

Zákon o konkursu a vyrovnáni je doplněn vyhláškou ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení uvedeného zákona. Vyhláška byla povelizována a doplněna vyhláškou č. 37/1992 Sb. a vyhláškou č. 583/1992 Sb.

Hovoříme-li o komplexní právní úpravě konkursního a vyrovnacího řízení nemůžeme zapomenout i na jednací řád pro okresní a krajské soudy, jenž byl publikován ve formě vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republlky č. 37/1992 Sb. ze dne 23. prosince 1991 dnes platné ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., kde je řízení věnována šestá část.


Stránky:
34–64
Metriky

234

Views

128

PDF (English) views