Chronologický přehled autorskoprávních předpisů platných na území České republiky

Ivo Telec

Abstrakt

Výrazem "autorskoprávní předpisy" pro účely tohoto přehledu rozumím kromě zákonů o právu autorském též každý obecně závazný právní předpis, který byl vydán na základě zmocnění obsaže­ných v těchto zákonech, popř. na základě zmocnění obsaženého v souvisících zákonech jiných. Též jsem zařadil některé předpisy souvisící povahy týkající se autorského práva. Neuvádím zde mezi­národní smlouvy. Nejde jen o předpisy týkající se práva autorského, ale i práv s nimi sousedících. Jako mezníky jsem zvolil roky přijetí jednotlivých zákonů o právu autorském. To nijak neznamená, že některé předpisy neplatily po více zvolených období.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Chronologický přehled autorskoprávních předpisů platných na území České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 4, s. 177-181. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9368

Plný Text: