Chronologický přehled autorskoprávních předpisů platných na území České republiky

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Výrazem "autorskoprávní předpisy" pro účely tohoto přehledu rozumím kromě zákonů o právu autorském též každý obecně závazný právní předpis, který byl vydán na základě zmocnění obsaže­ných v těchto zákonech, popř. na základě zmocnění obsaženého v souvisících zákonech jiných. Též jsem zařadil některé předpisy souvisící povahy týkající se autorského práva. Neuvádím zde mezi­národní smlouvy. Nejde jen o předpisy týkající se práva autorského, ale i práv s nimi sousedících. Jako mezníky jsem zvolil roky přijetí jednotlivých zákonů o právu autorském. To nijak neznamená, že některé předpisy neplatily po více zvolených období.

Stránky:
177–181
Metriky

224

Views

164

PDF views