K některým otázkám zastavení řízení před Ústav­ním soudem

Roč.3,č.4(1995)

Abstrakt
Řízení před Ústavním soudem je ovládáno zásadami, které korespondují s otázkami, o kterých má Ústavní soud rozhodovat. Na rozdíl od civilněprávní soudní pravomoci, která slouží k řešení především soukromoprávních sporů o právo souvi­sejících s autonomií jednotlivce, je ústavněprávní soudní pravomoc spjata s řešením otázek v prvé řadě veřejnoprávního charakteru. Ne vždy se proto uplatňuje zásada dispoziční, nýbrž zde vystupuje i zásada oficiality, která souvisí s ústavně zakot­ venou funkcí státu v podobě ochrany ústavnosti. Obě zásady nejsou v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu výslovně zakotveny. Protože podmínky pro jejich uplatnění nejsou v zákoně o Ústavním soudu vyjádřeny zcela jednoznačně, Ústavní soud svou praxi teprve vytváří. Proto i názvy zde prezentované třeba brát jako pokus o formulaci možných řešení, neboť praxe zde ještě chybí.

Stránky:
50–61
Metriky

410

Views

302

PDF views