Imunita jako ústavněprávní problém

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Článek se kriticky zabývá právním institutem poslanecké imunity v pod­mínkách České republiky. V úvodu jsou nastíněny dvě základní koncepce imunity: francouzská a britská, přičemž britský přístup je typický důrazem na pojetí imunity jako privilegia parlamentu ve smyslu freedom of speach; francouzská koncepce je širší o procesní imunitu (irresponsabilité). Po ana­lýze ústavněprávní úpravy v České republice následuje závěrečné shrnutí, ve kterém autor kriticky posuzuje současné pojetí imunity, které se z původně zamýšlené funkce privilegia parlamentu vyvinulo v imunitu jako osobní pri­vilegium poslanců. Stávající rozsah procesní imunity v ČR je nepřiměřeně široký a bylo by vhodné de lege ferenda jeho zúžení, a to ve smyslu časovém i obsahovém. Podobné změny však v dohledné změně zřejmě nedosáhnou potřebné politické podpory.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Imunita jako ústavněprávní problém. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 41-52. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9342

Plný Text: