Imunita jako ústavněprávní problém

Roč.4,č.1(1996)

Abstrakt
Článek se kriticky zabývá právním institutem poslanecké imunity v pod­mínkách České republiky. V úvodu jsou nastíněny dvě základní koncepce imunity: francouzská a britská, přičemž britský přístup je typický důrazem na pojetí imunity jako privilegia parlamentu ve smyslu freedom of speach; francouzská koncepce je širší o procesní imunitu (irresponsabilité). Po ana­lýze ústavněprávní úpravy v České republice následuje závěrečné shrnutí, ve kterém autor kriticky posuzuje současné pojetí imunity, které se z původně zamýšlené funkce privilegia parlamentu vyvinulo v imunitu jako osobní pri­vilegium poslanců. Stávající rozsah procesní imunity v ČR je nepřiměřeně široký a bylo by vhodné de lege ferenda jeho zúžení, a to ve smyslu časovém i obsahovém. Podobné změny však v dohledné změně zřejmě nedosáhnou potřebné politické podpory.

Stránky:
41–52
Metriky

496

Views

559

PDF views