Několik poznámek k problematice prodeje, obchodování a únosů dětí

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou prodeje, obchodování a únosů dětí z pohledu Úmluvy o právech dítěte a českých trestněprávních předpisů. V prvé části se autorka zabývá definicí pojmu dítě, dále pak rozborem trestného čimu obchodování s dětmi, v souvislosti s národní a mezistátní adopcí. Dále je zmíněna problematika trestného činu únosu a otázka právního posouzení případu únosu dítěte jedním z rodičů. V závěru článku jsou zmíněny další formy zneužívání, vykořisťování a týrání dítěte, zejména pak dětská prostituce a pornografre v souvislosti s vývojem Internetové sítě.

Stránky:
453–460
Metriky

305

Views

170

PDF views