Notářství dnes

Alice Sedláková

Abstrakt

Notáři ustavení do funkce podle zákona o notářích a jejich činnosti č. 358/92 Sb. a sdružení v Notářské komoře České republiky od 1.1. 1993 vyvíjejí ve smyslu ust. § 2 notářskou činnost, která spočívá v sepisování veřejných listin o právních úkonech, v ověřování právně významných skutečností a prohlášení, v přijímání listin do úschovy a dále v přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, a to v souvislostí s jejich ostatní činnností. V řízení o dědictví působí notáři jako soudní komisaři ve smyslu ustanovení § 4 citovaného zákona a § 175 za a následujících občanského soudního řádu.

Bibliografická citace

SEDLÁKOVÁ, Alice. Notářství dnes. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 411-415. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9307

Plný Text: