K procesnímu postupu obecného soudu po zrušení jeho rozhodnutí v trestní věci nálezem Ústavního soudu České republiky

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
Článek se zaměřuje na procesní hraniční problematiku, objevující se v praxi Ústavního soudu ČR a zejména obecných soudů, jež rozhodují v trestních věcech. Vlastním předmětem sdělení je otázka dalšího procesního postupu obecného soudu (I., II., III. stupně) poté, co ÚS zrušil jeho meritorní pravomocné rozhodnutí v trestní věci svým nálezem v řízení o ústavní stížnosti. Povinností obecného soudu v takovýchto případech je vždy rozhodnout o skončení věci. V zásadě mohou nastat dvě typické situace: 1. potřeba pokračovat v trestním řízení a toto zastavit pro jeho nepřípustnost, 2. potřeba pokračovat v trestním řízení a rozhodnout ve věci. Vzhledem k tomu, že platná trestněprocesní úprava na takovéto situace přímo nepamatuje, hledá se řešení v případné analogii legis či juris. Rozebrány jsou některé konkrétní kauzy z praxe ÚS, provedeno je též určité vertikální i horizontální srovnání odpovídajících právních úprav. V závěru jsou shrnuty úvahy de lege ferenda, které vyúsťují v doporučení procesní postupy obecných soudů za uvedených situací pozitivně právně upravit.

Stránky:
388–410
Metriky

291

Views

194

PDF views