Úmluva o právech dítěte. Obecná ustanovení - články 1 až 5

Monika Chutná

Abstrakt

Úmluva o právech dítěte přijatá 20. listopadu 1989 tvoří nedílnou součást norem upravujících lidská práva a podrobně vymezuje pravidla určená k ochraně přesně vymezeného okruhu osob - dětí. Úmluva se ve své preambuli odvolává na předcházející mezinárodní dokumenty Upravující práva dítěte a znovu připomíná, že dítě potřebuje zvláštní ochranu a péči. Články 1 až 5 mají v rámci úmluvy zvláštní postavení a účelem tohoto příspěvku je snaha o jejich rozbor - definice dítěte, zákaz diskriminace, zájem dítěte, prováděcí opatření, postavení rodičů - to vše jsou základní pojmy představující obecná pravidla nezbytná pro realizaci úmluvy jako celku.

Bibliografická citace

CHUTNÁ, Monika. Úmluva o právech dítěte. Obecná ustanovení - články 1 až 5. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 364-387. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9305

Plný Text: