Úmluva o právech dítěte. Obecná ustanovení - články 1 až 5

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
Úmluva o právech dítěte přijatá 20. listopadu 1989 tvoří nedílnou součást norem upravujících lidská práva a podrobně vymezuje pravidla určená k ochraně přesně vymezeného okruhu osob - dětí. Úmluva se ve své preambuli odvolává na předcházející mezinárodní dokumenty Upravující práva dítěte a znovu připomíná, že dítě potřebuje zvláštní ochranu a péči. Články 1 až 5 mají v rámci úmluvy zvláštní postavení a účelem tohoto příspěvku je snaha o jejich rozbor - definice dítěte, zákaz diskriminace, zájem dítěte, prováděcí opatření, postavení rodičů - to vše jsou základní pojmy představující obecná pravidla nezbytná pro realizaci úmluvy jako celku.

Stránky:
364–387
Metriky

260

Views

277

PDF views