K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda

Jan Filip

Abstrakt

Existence státu a uskutečňování jeho funkcí má zásadní význam pro život jed­notlivce i společnosti. Ústavní právo demokratického právního státu má zajišťovat základní podmínky jeho fungování. Ústava ČR normativně projektuje ČR jako svobodný, svrchovaný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, řídící se osvědčenými principy právního stá­tu, stát, který není lhostejný k vývoji v mezinárodním společenství a plní své mezinárodní závazky v rodině evropských a světových demokracií. Tuto pracov­ní definici bychom si mohli zvolit jako východisko dalších úvah o právní úpravě ochrany tohoto normativně projektovaného stavu, tedy jako stavu normálního.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 631-641. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9296

Plný Text: