K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda

Roč.4,č.4(1996)

Abstrakt
Existence státu a uskutečňování jeho funkcí má zásadní význam pro život jed­notlivce i společnosti. Ústavní právo demokratického právního státu má zajišťovat základní podmínky jeho fungování. Ústava ČR normativně projektuje ČR jako svobodný, svrchovaný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, řídící se osvědčenými principy právního stá­tu, stát, který není lhostejný k vývoji v mezinárodním společenství a plní své mezinárodní závazky v rodině evropských a světových demokracií. Tuto pracov­ní definici bychom si mohli zvolit jako východisko dalších úvah o právní úpravě ochrany tohoto normativně projektovaného stavu, tedy jako stavu normálního.

Stránky:
631–641
Metriky

237

Views

199

PDF views