Evropská vězeňská pravidla - nejvýznamnější dokument mezinárodní penologie

Věra Kalvodová

Abstrakt

Každý vězeňský systém, jeho utváření, styl a kvalita, vychází z určitých vnitro­státních pravidel, podmínek a zkušeností jednotlivých států. Výkon trestu odnětí svobody však není předmětem pouze vnitrostátních právních úprav. Na meziná­rodní úrovni je problematika vězeňství začleněna zejména do úmluv o lidských právech a do souboru pravidel pro zacházení s vězni vyhlášeným OSN a Radou Evropy.

Následující úvahy budou věnovány historickým kořenům, významu i předpokládanému dalšímu rozvoji Evropských vězeňských pravidel - dokumentu, který, ač vyhlášen teprve v historicky nedávné době, patří bezesporu k dokumentům státy uznávaným, požívajícím vysoké autority.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. Evropská vězeňská pravidla - nejvýznamnější dokument mezinárodní penologie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 89-95. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9262

Plný Text: