K otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva

Jan Spáčil

Abstrakt

Redakční rada s omluvou znovu publikuje příspěvek JUDr. Jana Spáčila, neboť při jeho vydání v čísle 3/96 došlo k několika zásadním redakčním chybám. Redakce se tímto autorovi i čtenářům omlouvá za toto pochybení.

Článek prof. V. Klokočky č. 2/1995 Politologického časopisu (str. 117-127) je potvrzením jeho výchozího stanoviska v článku Lidových novin z 23/6 1994 a odpovědí na polemické články prof. V. Pavlíčka a prof. F. Šamalíka v Lidových novinách: 14/7 1994 a V. Žáka v Listech č. 6/94. Zabývá se v něm zejména problémem suverenity lidu v demokratickém státě, učením o jejím dvojím cha­raktetu jednak jako moci konstitutivní (pouvoir constituant) a jednak jako moci již konstituované (pouvoir constitué), a zejména pak vztahem práva pozitivního (tj. daného a v právních normách kodifikovaného) a práva přirozeného (stojícího nad těmito kodifikovanými normami a tedy "nadpozitivního").

Rád bych se pokusil k některým otázkám této diskuse připojit několik po­známek, a to zejména k problému vztahu práva pozitivního a práva přirozeného, k problému recepce práva přirozeného do práva pozitivního a případné derogaci práva pozitivního právem přirozeným. Moje poznámky jsou samozřejmě ovlivněny viděním právníka, který se profesně zabýval aplikací práva ve veřejné správě, tedy v oblasti tradičně nazývané právní praxí.

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jan. K otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 7-26. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9255

Plný Text: