Ústavní základy polského finančního práva

Petr Mrkývka

Abstrakt

Z malého exkursu do jedné z oblastí nové polské ústavy je patrné, že několikaletá práce nad jejím obsahem přinesla třetí Polské republice skutečně dobrý právní základ. Ústavní zakotvení veřejných financí vychází z analýzy příčin a následků výkyvů ekonomiky již z období reformování centrálně řízené ekonomiky před rokem 1989, z potřeb společenské a hospodářské reformy a především ze sbahy vytvořit řit účelné nástroje k zajištění pokud možno bezproblémového fungování tržního hospodářství a demokatického prprávního státu, k čemuž slouží mimo jiné též řada preventivních opatřební zvláště v oblasti státního rozpočtu, jejichž účel je zejména eliminace růstu inflace, jako pravděpodobně nejnebezpečnějšího průvodního jevu reformy. Z tohoto důvodu je možno vyvozovat význam veřejných financí, jakému se v polské ústavě těší.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Ústavní základy polského finančního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 597-602. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9200

Plný Text: