Kacířský výklad zástavního práva

Ondřej Benda

Abstrakt

Zástavní právo je zajišťovací institut věcněprávního charakteru.

Systematicky je řazen mezi věcná práva k věci cizí a proto: a/ jeho účinky působí erga omnes, b/ oprávnění zástavního věřitele a tomu odpovídající povinnost zástavního dlužníka má vždy povahu in rem, tzn., že je vždy spojena s vlastnictvím věci, a proto změna v osobě vlastníka má současně za následek změnu v osobě zástavního dlužníka. Jinak formulováno, změna vlastníka je inertní vůči existenci zástavního práva a stejně tak by neměla mít vliv ani na jeho obsah. Zástavní právo je tak jako institut ručení svou povahou akcesorickým a subsidiárním právním vztahem k zajišťovanému hlavnímu závazkovému vztahu.

Bibliografická citace

BENDA, Ondřej. Kacířský výklad zástavního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 114-121. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9185

Plný Text: