Kacířský výklad zástavního práva

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
Zástavní právo je zajišťovací institut věcněprávního charakteru.

Systematicky je řazen mezi věcná práva k věci cizí a proto: a/ jeho účinky působí erga omnes, b/ oprávnění zástavního věřitele a tomu odpovídající povinnost zástavního dlužníka má vždy povahu in rem, tzn., že je vždy spojena s vlastnictvím věci, a proto změna v osobě vlastníka má současně za následek změnu v osobě zástavního dlužníka. Jinak formulováno, změna vlastníka je inertní vůči existenci zástavního práva a stejně tak by neměla mít vliv ani na jeho obsah. Zástavní právo je tak jako institut ručení svou povahou akcesorickým a subsidiárním právním vztahem k zajišťovanému hlavnímu závazkovému vztahu.


Stránky:
114–121
Biografie autora

Ondřej Benda

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

417

Views

125

PDF views