K příčinám vzniku a rozvoji drogové závislosti

Roč.6,č.1(1998)

Abstrakt
Postupně, s růstem zneužívání nejrůznějších látek, je nutné se zabývat otázkami příčin vzniku drogové závislosti. Je evidentní, že závislost na drogách má své kořeny nejen v droze samotné, nýbrž i v osobnosti člověka, který toxikomanii podlehne, i v dalších společenských činitelích, jako je např. užší sociální prostředí, jeho kulturní úroveň a dostupnost drogy. Bezvýznamné nejsou ani vyvolávající faktory, mezi které řadíme zátěžové situace tělesného i duševního původu.

V první části předkládaného článku bych se chtěla především zabývat proble­matikou etiologických a posléze etiopatogenetických modelů drogové závislosti obecně a provést jejich komparaci. Nečiním si nárok na vyčerpávající a definitivní řešení daného problému.


Stránky:
75–79
Metriky

434

Views

289

PDF views