K příčinám vzniku a rozvoji drogové závislosti

Iveta Juráková

Abstrakt

Postupně, s růstem zneužívání nejrůznějších látek, je nutné se zabývat otázkami příčin vzniku drogové závislosti. Je evidentní, že závislost na drogách má své kořeny nejen v droze samotné, nýbrž i v osobnosti člověka, který toxikomanii podlehne, i v dalších společenských činitelích, jako je např. užší sociální prostředí, jeho kulturní úroveň a dostupnost drogy. Bezvýznamné nejsou ani vyvolávající faktory, mezi které řadíme zátěžové situace tělesného i duševního původu.

V první části předkládaného článku bych se chtěla především zabývat proble­matikou etiologických a posléze etiopatogenetických modelů drogové závislosti obecně a provést jejich komparaci. Nečiním si nárok na vyčerpávající a definitivní řešení daného problému.

Bibliografická citace

JURÁKOVÁ, Iveta. K příčinám vzniku a rozvoji drogové závislosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 75-79. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9180

Plný Text: