Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy

Petr Hajn

Abstrakt

Reklama patří k charakteristickým rysům ekonomiky, která je založena na tržních, soutěžních principech. Dosvědčuje to nejen množství billboardů, televizních a rozhlasových šotů, novinových inzerátů, plakátů, letáků a dalších nejrůznějších nosičů reklamního poselství. O významu reklamy svědčí i skutečnost, že se jí výslovně či nepřímo zabývají četné právní normy, počínaje ústavněprávní úpravou práva na informace.

Takový souběh právních úprav vyvolává zajímavé teoretické a náročné prak­tické otázky. Jedné z nich, o níž hovoří sám název této stati, si zde hodláme důkladněji povšimnout. I tak budeme muset omezit záběr svého zkoumání. Vybereme si k němu výrazné reprezentanty jednak veřejného práva a jednak soukromého práva v oblasti, která nás tu zajímá. Bude to zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a úprava nekalé soutěže v § 44 odst. 1 Obchodního zákoníku.

Bibliografická citace

HAJN, Petr. Veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 1, s. 5-21. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9174

Plný Text: