Interpretace smluvních ujednání a jednostranných prohlášení stran v prostředí mezinárodního obchodu

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
Interpretace smluvních ujednání má v mezinárodním obchodním styku zásadní význam. Rozdílné představy stran o výkladu konkrétních prohlášení či ujednání mohou komplikovat obchodní jednání a vést až k soudním sporům. Zajímavá je tato otázka v souvislosti s použitím Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, neboť existence jednotného práva nezaručuje stejný výsledek rozhodnutí. Naopak, možné rozdíly v interpretaci a následně i aplikaci unifikované normy snižují jeho význam. Článek se zabývá analýzou pravidel interpretace jednání stran obsažených v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a uchopením některých zvláštních doložek či principů, kterými disponuje mezinárodní kontraktační praxe. Pozornost je rovněž věnována problematice včlenění obchodních podmínek do smlouvy z pohledu pravidel obsažených v úmluvě. Autorka dospívá k závěru, že interpretace smluvních ujednání vykazuje v mezinárodním prostředí řadu specifik. Zdůrazňuje nutnost ad hoc přístupu založeného na posouzení okolností konkrétního případu.

Klíčová slova:
Interpretace smluvního ujednání; kontraktace; mezinárodní obchodní styk; pravidla interpretace; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; včlenění obchodních podmínek.

Stránky:
381–396
Reference

ANDERSSEN BAASCH, Camilla, Francesco MAZZOTA a Bruno ZELLER. Practitioner’s Guide to the CISG. 1. vyd. New York: Juris Publishing, 2010, 1218 s. ISBN 978 1933833378.

BALDUS, Christian. Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft: zur Rezeptionsfähigkeit römischen Rechtsdenkens. Frankfurt am Main, Berlin: Verlag Lang. 1998, 488 s. ISBN 3631342969.

BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ a kol. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, 304 s. ISBN 978-80-210-8424-7.

BELL, Gary F. How the Fact of the Accepting Good Faith as the General Principle of the CISG will bring more Uniformity. Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 2005–2006. 1. vyd. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2007, 260 s. ISBN 978-3-86653-016-4.

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 2894 s.

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Právo použitelné na řízení před rozhodci. Právo a podnikání, Praha: Orac, 2005, roč. 14, č. 11, s. 2–9.

BONELL, Joachim, M. The UNIDROIT Principles and CISG [online]. [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bonell.html

BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 300 s. ISBN 978-80-7400-176-5.

CSZERNE, Peter. Policy Consideration in Contract Interpretation: the contra proferentem Rule from a Comparative Law and Economics Perspective. Working paper [online]. 2007, č. 5 [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: http://works.bepress.com/peter_cserne/28/

FARNSWORTH, Edgar Allan. The Interpretation of International Contracts and the Use of Preambles. Revue de droit des affaires internationales / International Business Law Journal, London: Sweet & Maxwell, 2002, roč. 3, č. 3-4, s. 271–279, s. 271.

FERRARI, Franco, Harry FLECHTNER a Ronald A. BRAND (eds.). The Draft UNCITRAL Digest and Beyond. 1. vyd. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2004, 874 s.. ISBN 3-935808-14-3.

FONTAINE Marcel a Filip De LY. Drafting International Contracts. An Analysis of Contract Clauses. Boston-Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2. vyd. 2009, 653 s.. ISBN 978-9004176799.

HONNOLD, J. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 3. vyd. The Hague: Kluwer Law International, 1999, 748 s. ISBN 978-9041127532.

HUBER, Peter a Alastair MULLIS. The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners. 1. vyd. Munich: Sellier. European Law Publishers. 2007, 408 s. ISBN 978-3-86653-020-1.

HUBER, Peter. Some Introductory Remarks on the CISG. Internationales Handelsrecht. Munich: Sellier, European Law Publishers. 2006, roč. 18, č. 6, s. 237.

KOTÁSEK, Josef. Doložka úplnosti a její limity. Právní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, roč. 24, č. 21, s. 725–732.

KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ, Květoslav RŮŽIČKA a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2015, 430 s. ISBN 978-80-7380-550-0.

LOOKOFSKY, M. J. Understanding the CISG. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2008, 243 s. ISBN 978 90 411 2589 7.

NILEX. Komentované případy k článku 8 [online]. [cit. 4. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.unilex.info

NOVÝ, Zdeněk. Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 232 s. ISBN 978-80-7400-376-9.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 540 s. ISBN 978-80-7400-034-8.

PERALES VISCASILLAS, P. M. Modification and Termination of Contracts (Art. 29 CISG). Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/CISG25/Viscasillas.pdf [cit. 2. 8. 2018].

PILÍK, Václav. Výklad právních jednání contra proferentem. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 6, s. 199–202.

PINKEL, Tobias. The Effect of Merger and Non-Reliance Clauses according the Art. 72 of the Commision’s Draft of the Common European Sales Law (CESL) – a Model for New Instrument International or European Instrument for (Consumers) Sales Law. In: Aurelia Colombi CIACCHI, Aurelia Colombi. Contents and Effects of Contracts-Lessons to Learn From The Common European Sales Law. Springer International Publishing, 2016, 295 s. ISBN 978-3-319-28072-1.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Úvod do mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 258 s. ISBN 978-80-7552-699-1.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda, VALDHANS, Jiří, DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 448 s. ISBN 978–80-7478-016-5.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodním styku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1991, 189 s. ISBN 55-956-91.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo rozhodné v řízení před mezinárodními rozhodci (tendence v oblasti závazkového práva s přihlédnutím k úpravám v některých evropských zemích). Právník, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 2000, roč. 138, č. 11, s. 1066–1086.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 273 s. ISBN 978-80-210-5240-6.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 400 s. ISBN 978-80-004-2.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Vyšší moc, hardship aneb smluvní doložky v mezinárodní praxi. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2015, č. 1, s. 64–65 [cit. 4. 5. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5357

SCHLECHTRIEM, Peter a Ingeborg SCHWENZER. Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht. 6. Aufl. Munchen: Verlag C. H. Beck, 2013, 1444 s. ISBN 978 3 406 64423 8.

SCHLECHTRIEM, Peter a Petra BUTLER. UN Law on International Sales: The UN Convention on the International Sale of Goods. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 2009, 352 s.. ISBN 9783540253143.

SCHLECHTRIEM, Peter. Internationales UN-Kaufrecht. 3. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, 283 s. ISBN 978-3161486463.

SCHROETER, Ulrich G. Rückkaufvereinbarungen und ‚contra proferentem‘-Regel unter dem UN-Kaufrecht (Repurchase Agreements and Interpretation ‚Contra Proferentem‘ under the UN Sales Convention (CISG). Internationales Handelsrecht, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG. 2014, roč. 16, s. 173–179.

SCHWENZER, Ingeborg, Christiana FOUNTOULAKIS a Mariel DIMSEY. International Sales Law. 1. vyd. Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2012, 507 s. ISBN 1849463026.

UNCITRAL. Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 2016 Edition [online]. S. 55 [cit. 2. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf

UNIDROIT. Principles of International Commercial Contracts 2016 (čtvrtá verze, předcházející verze jsou z let 1994, 2004, 2010) [cit. 1. 1. 2018]. V článku 4 jsou obsaženy zásady interpretace smlouvy mezi stranami. Dostupné z: http://www.unidroit.org

CISG Advisory Council Opinion No. 13. Inclusion of Standard Terms under the CISG [online]. [cit. 18. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op13.html

Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. [online]. Wien: UNCITRAL, 2016, s. 54 [cit. 4. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf

Guide CISG Art. 8. Secretariat Commentary [online]. [cit. 3. 5. 2014]. Dostupné z: https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-08.html

OLG Stuttgart 31. březen 2008 6 U 220/07 [online]. [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.olg-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/Entscheidungen

Principles of International Commercial Contracts. Pace International Law Review, 1998, roč. 10, č. 1, s. 93.

Metriky

0

0


508

Views

311

PDF views