Evropský rozměr procesního práva

Vladimír Týč, Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Systém procesních úmluv pokryvající obsahově dva stěžejní problémy mezinárodního procesního práva, tj. otázku pravomoci a otázku uznání a výkonu rozhodnutí, a regionálně velkou část evropského kontinentu, jsou bezesporu velkým unifikačním úspěchem. Často se hovoří - ovšem velmi nadneseně - o evropském procesním právu a objevují se i návrhy na budoucí vytvoření společného evropského soudního řádu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s unifikacemi v méně obtížných a problémových oblastech je vhodné toto považovat opravdu spíše pouze za určitý výsledek euforie nad tím, co se zdařilo.
Právě tato oblast je nezbytná pro fungování ekonomické integrace. Zatímco v oblati hmotného prava si lze docela dobře představit situaci států s vysokým stupněm politické a ekonomlcké integrace a rozdílnými soukromoprávními úpra­vami (velmi dobrým příkladem zde jsou USA či Velká Británie), oblast práva procesního pokud jde o teritoriální působnost rozhodnutí a konflikty pravomoci je něco zcela jiného.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Evropský rozměr procesního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 503-513. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9102

Plný Text: