Problémy filozofie štátu a práva

Rudolf Dupkala

Abstrakt

Po roku 1989 sa viaceré post-komunistické štáty transformujú do podoby modernej občianskej společnosti. Nadväzujú tak aj na tradície západoeurópskeho politické­ho a filozofického myslenia, ktoré problematiku občianskej společnosti reflektuje už od polovice 17. storočia. Na ilustráciu uvediem aspoň základné reflexie idei ob­čianskej společnosti obsiahnuté v názoroch T. Hobbesa, J. Locka, J.J. Rouseaua a G.W.F. Hegela.

Bibliografická citace

DUPKALA, Rudolf. Problémy filozofie štátu a práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 715-720. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9080

Plný Text: