Problémy filozofie štátu a práva

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Po roku 1989 sa viaceré post-komunistické štáty transformujú do podoby modernej občianskej společnosti. Nadväzujú tak aj na tradície západoeurópskeho politické­ho a filozofického myslenia, ktoré problematiku občianskej společnosti reflektuje už od polovice 17. storočia. Na ilustráciu uvediem aspoň základné reflexie idei ob­čianskej společnosti obsiahnuté v názoroch T. Hobbesa, J. Locka, J.J. Rouseaua a G.W.F. Hegela.

Stránky:
715–720
Metriky

279

Views

372

PDF views