Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe

Jan Filip

Abstrakt

Svoboda projevu je jednou ze základních složek obecné svobody jednání jak je zakotvena v čl. 2 odst. 3 Listiny. Vycházím přitom z toho, že svoboda jednotlvce je pouze jedna, má však řadu různých aspektů, které jsou v různé míře chráněny právem. To platí pro život, zdraví, soukromí, tzv. osobní svobodu, domovní svobodu, svobodu pohybu atd. Z hlediska systematiky Listiny je základní a současně pohtickou svobodou. Z hlediska mezinárodních paktů a úmluv podle čl. 10 Ústavy ČR je občanským právem (civil right). Jinak se též označuje jako společneská svoboda, neboť předpokládá nikoli izolovaného jedince, nýbrž spolužití více jedinců. Z toho důvodu se též pravidelně řadí k tzv. komunikačním právům a svobodám.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 4, s. 618-637. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9074

Plný Text: