Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe

Roč.6,č.4(1998)

Abstrakt
Svoboda projevu je jednou ze základních složek obecné svobody jednání jak je zakotvena v čl. 2 odst. 3 Listiny. Vycházím přitom z toho, že svoboda jednotlvce je pouze jedna, má však řadu různých aspektů, které jsou v různé míře chráněny právem. To platí pro život, zdraví, soukromí, tzv. osobní svobodu, domovní svobodu, svobodu pohybu atd. Z hlediska systematiky Listiny je základní a současně pohtickou svobodou. Z hlediska mezinárodních paktů a úmluv podle čl. 10 Ústavy ČR je občanským právem (civil right). Jinak se též označuje jako společneská svoboda, neboť předpokládá nikoli izolovaného jedince, nýbrž spolužití více jedinců. Z toho důvodu se též pravidelně řadí k tzv. komunikačním právům a svobodám.

Stránky:
618–637
Metriky

649

Views

389

PDF views