Poskytování právního poradenství

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Rozsah a zaměření tohoto článku neumožňují podat vyčerpávající charakteristiku jednotlivých ka­tegorií klientů NGOs. Nejedná se ani o klasickou te­oretickou studii, snahou naopak po obecném teore­tickém úvodu zůstává přiblížit praktické otázky čin­nosti právních poradců nevládních organizací. Ten­to příspěvek si však neklade za cíl komplexně vyřešit všechny problemy, které se v této oblasti nabízejí.

Stránky:
86–88
Metriky

376

Views

180

PDF views