Poskytování právního poradenství

Eva Hradilová

Abstrakt

Rozsah a zaměření tohoto článku neumožňují podat vyčerpávající charakteristiku jednotlivých ka­tegorií klientů NGOs. Nejedná se ani o klasickou te­oretickou studii, snahou naopak po obecném teore­tickém úvodu zůstává přiblížit praktické otázky čin­nosti právních poradců nevládních organizací. Ten­to příspěvek si však neklade za cíl komplexně vyřešit všechny problemy, které se v této oblasti nabízejí.

Bibliografická citace

HRADILOVÁ, Eva. Poskytování právního poradenství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 86-88. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9054

Plný Text: