Realizace Cursu Innovati

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
V zimním semestru 1998/99 se na Právnické fa­kultě MU realizoval kurs "Uprchlické právo v kom­binaci s anglickým jazykem" jako první předmět, který byl vyučován na fakultě v anglickém jazyce. Díky udělenému grantu Vzdělávací nadace Jana Hu­sa a spolupráci oddělení Katedry odborné jazykové přípravy na PrF s Katedrou mezinárodního a evrop­ského práva na PrF se podařilo do učebního plánu pro posluchače posledního ročníku Právnické fakul­ty MU zavést tento povinně-volitelný předmět.

Stránky:
82–83
Metriky

371

Views

145

PDF views