Realizace Cursu Innovati

Radoslava Šopovová

Abstrakt

V zimním semestru 1998/99 se na Právnické fa­kultě MU realizoval kurs "Uprchlické právo v kom­binaci s anglickým jazykem" jako první předmět, který byl vyučován na fakultě v anglickém jazyce. Díky udělenému grantu Vzdělávací nadace Jana Hu­sa a spolupráci oddělení Katedry odborné jazykové přípravy na PrF s Katedrou mezinárodního a evrop­ského práva na PrF se podařilo do učebního plánu pro posluchače posledního ročníku Právnické fakul­ty MU zavést tento povinně-volitelný předmět.

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Realizace Cursu Innovati. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 82-83. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9050

Plný Text: