Prvorepublikové pracovní soudnictví

Milan Pelikán

Abstrakt

Pracovní soudy byly v období první republiky (s vědomím toho, že nepůsobily jen po část obdo­bí tzv. I. republiky, ale až do jejich zrušení v roce 1948) upraveny zákonem č. 131 Sb. z. a n. ze dne 4. července 1931, o soudnictví ve sporech z pomě­ru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech), dále jen "zákon", který byl posléze několi­krát novelizován. V tomto příspěvku budeme vychá­zet z právní úpravy bez přihlédnutí k pozdějším no­velizacím. Účelem tohoto příspěvku není vyčerpávajícím způsobem zhodnotit práci prvorepublikových pracovních soudů, ale pouze nastínit jejich působení na našem území a poukázat na některé zvláštnosti, které by případně mohly být do budoucna použi­ty i pro právní úpravu civilních předpisů (zejména občanského soudního řádu).

Bibliografická citace

PELIKÁN, Milan. Prvorepublikové pracovní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 77-81. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9049

Plný Text: