Vzťah všeobecného a ústavného súdnictva v Slovenskej republike

Ján Drgonec

Abstrakt

Súdna moc sa v Slovenskej republike zri­aďuje siedmou hlavou Ústavy Slovenskej republiky. Prvý oddiel ústavy upravuje Ústavný súd Sloven­skej republiky. Druhým oddielom sa upravujú sú­dy Slovenskej republiky. Právomoc Ústavného sú­du Slovenskej republiky ustanovuje čl. 125 až 129 a čl. 130 ods. 3 ústavy. Právomoc všeobecné­ho súdnictva je predmetom úpravy čl. 142 ods. 1 ústavy, podľa ktorého: "Súdy rozhodujú v občian­skoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy presk­úmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgá­nov."

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Vzťah všeobecného a ústavného súdnictva v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 46-52. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9035

Plný Text: