Corpus Iuris - soubor trestněprávních ustanovení vytvořených na ochranu finančních zájmů Evropských společenství

Jana Zezulová

Abstrakt

I přesto, že Corpus Iuris není nikterak rozsáhlým kodifikačním návrhem, má značnou naději, že se stane jedním z účinných nástrojů ochrany finanč­ních zájmů ES. Svým obsahem směřuje k jednoduš­ší, spravedlivější a účinnější represi. Jeho pozitivum je třeba spatřovat i v tom, že může přispět k rozvoji evropské trestněprávní nauky.
Závěrem bych chtěla poukázat na překlad pů­vodního dvojjazyčného textu tohoto souboru trest­ něprávních norem, jenž byl vypracován JUDr. Ja­roslavem Fenykem, prezidentem Asociace a doc. JUDr. Daliborem Jílkem, CSc., viceprezidentem Asociace. Překlad textu a úvod k českému vydá­ní vyšel knižně pod názvem Corpus Iuris - Základní trestněprávní ustanovení k zajištění ochrany finanč­ních zájmů Evropské unie, soukromý vydavatel Petr Sypták, Brno 1998.

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Corpus Iuris - soubor trestněprávních ustanovení vytvořených na ochranu finančních zájmů Evropských společenství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 21-25. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9032

Plný Text: