Vybrané nedostatky stávajícího volebního zákona - náměty de lege ferenda

Roč.7,č.1(1999)

Abstrakt
Smyslem tohoto příspěvku není zabývat se takovými zásadními otázkami, jako je samotná změna volebního systému ve volbách do Poslanecké sněmovny, popř. Senátu, Parlamentu České republiky. Cíl tohoto článku je daleko "přízemnější": na základě stávajícího textu volebního zákona a s přihlédnutím k jeho praktickému naplňování jej podrobit kritickému zkoumání a pokud možno zformulovat návrhy na úpravu de lege ferenda, neboť podle našeho názoru lze celou řadu stávajících nedostatků odstranit i v rámci stávajícího volebního zákona, a nikoliv toliko vskutku tak zásadními změnami, jako je změna volebního systému. V následujícím textu se však nebudeme věnovat nutným změnám pouze ryze technického a zpřesňujícího rázu, jako je např. úprava volebních seznamů nebo postavení volebních zmocněnců, ale problémům spíše koncepčního rázu. V některých případech (především v otázce nanejvýš sporné úpravy přidělování mandátů v rámci druhého skrutinia) dále zastáváme názor, že vhodné úpravy není nutno provádět výlučně formou legislativní úpravy, nýbrž i změnami v rámci vnitrostranických předpisů. Konečně je nutné zdůraznit, že ne všechny "nedostatky", jimiž se zabýváme, musí být za nedostatky považovány obecně a jsme si vědomi našeho značně subjektivního pohledu.

Stránky:
11–21
Metriky

299

Views

50

PDF views