Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy

Roč.7,č.2(1999)

Abstrakt
Institut "správního uvážení", resp. moderněji "diskreční pravomoci" bývá vědou správního prá­va obvykle zmiňován a objasňován v souvislos­ti s problematikou aplikace a interpretace norem správního práva orgány veřejné správy, resp. výkonu pravomoci subjektů vykonávajících veřejnou správu. Starší správní nauka používala označení "volné uvažování", "správní uvažování", "volné uvá­žení". Novela občanského soudního řádu v souvis­losti se soudním přezkoumáním hovoří o "zákonem povolené volné úvaze (správním uvážení)".

Stránky:
135–140
Metriky

458

Views

260

PDF views