Ke sporu o pojetí suverenity lidu v české Ústavě

Pavel Černý

Abstrakt

Ústava, resp. ústavní právo jako právní odvětví, které z ní vychází, upravuje základní otázky, spoje­né s existencí státu, způsobem výkonu státní moci a postavením jednotlivce ve státě. Bližší vymezení jednotlivých skupin společenských vztahů, upravo­vaných normami ústavního práva, lze provést růz­nými způsoby, které vždy budou zohledňovat vztah ústavy k základním prvkům státu (moc, území, oby­vatelstvo), k vnitřní organizaci státu a úpravě jeho "vnějšího chování".

Bibliografická citace

ČERNÝ, Pavel. Ke sporu o pojetí suverenity lidu v české Ústavě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 2, s. 112-119. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9007

Plný Text: