Totalitarismus ve XX. století. Československé zkušenosti

Martina Urbanová, Karin Kuhnová

Abstrakt

Ve dnech 3. - 4. června 1999 se konala meziná­rodní interdisciplinární konference, pořádaná kated­rou filozofie a občanské výchovy Pedagogické fakul­ty Masarykovy univerzity v Brně. Tuto konferen­ci, konanou v prostorách výše jmenované fakulty na Poříčí č. 9, bylo možné považovat za první konferen­ci o totalitarismu u nás.

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina a Karin KUHNOVÁ. Totalitarismus ve XX. století. Československé zkušenosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 296-297. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9001

Plný Text: