Evropský základ územní samosprávy

Petr Mrkývka

Abstrakt

Důležitým krokem v harmonizaci naší veřejné správy se západoevropským standardem je přistou­pení České republiky k Evropské chartě místní správy (dále jen "Charta"), jež představuje obecné zása­dy pro fungování územni samosprávy, ochrany jejích práv a zájmů na mezinárodní úrovni. Jejími signa­táři před našim podpisem dne 28. května 1998 bylo dvacet sedm evropských států, včetně našich souse­dů. Pro některé již dříve byla základním pilířem vý­stavby obrozené demokratické samosprávy na začát­ku devadesátých let. Připomeňme např. gminní zří­zení v Polsku v roce 1990 a obnovu samosprávných powiatů a vojvodství k 1.1.1999, jež plně naplňují ideje této charty.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Evropský základ územní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 277-281. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8995

Plný Text: