Systém trestní justice nad mladistvými v Rakousku

Jana Zezulová

Abstrakt

K napsání tohoto příspěvku, ve kterém chci alespoň v obecnosti vymezit základní rysy rakouského modelu trestní justice nad mladistvými, mě inspirovala návštěva Nejvyššího zemského soudního dvora pro mladistvé ve Vídni v únoru tohoto roku.

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Systém trestní justice nad mladistvými v Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 260-262. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8992

Plný Text: